Informace o MKOOpZ

Ustavení, cíle a způsob práce

 

 

 

Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ) je jednou ze mezinárodních komisí působících v Evropě, zabývajících se problematikou řek a jezer, jejichž povodí leží na území více než jednoho státu.

Komise byla ustavena mezinarodní Dohodou, kterou uzavřely vláda České republiky, vláda Polské republiky, vláda Spolkové republiky Německo a Evropské společenství dne 11. dubna 1996. Dohoda vstoupila v platnost po ratifikaci dne 26. dubna 1999.
Se vstupem České republiky a Polska do Evropské unie dne 1. května 2004 přestalo být Evropské společenství smluvní stranou v MKOOpZ (Dohoda o změně Dohody o MKOOpZ). Sekretariát MKOOpZ se nachází ve Vratislavi.

 

 • 1. Předcházet a trvale snižovat zatížení Odry, jakož i Baltického moře, škodlivými látkami.
   
 • 2. Dosáhnout stavu vodních a souvisejících terestrických ekosystémů co možná nejblíže přirozenému stavu s příslušnou diverzitou druhů.
   
 • 3. Umožnit využívání Odry, především k získávání pitné vody z břehové infiltrace a k zemědělskému využití vody a sedimentů.
   
 • 4. Předcházet a snižovat rizika povodňových škod.
   
 • 5. Koordinovat zavádění Rámcové směrnice EU o vodní politice v povodí Odry.

Hlavní rozhodnutí MKOOpZ jsou schvalována na zasedáních Komise, kterého se účastní delegace všech smluvních stran. Práce MKOOpZ probíhá v pracovních skupinách složených z odborníků, jmenovaných delegacemi smluvních stran. Tyto pracovní skupiny vypracovávají akční programy k dosažení stanovených cílů, které pak Komise předkládá smluvním stranám ve formě návrhů a doporučení.

Sekretariát MKOOpZ podporuje Komisi, prezidenta Komise, vedoucí delegací a pracovní skupiny při realizaci jejich úkolů.

Činnost MKOOpZ je financována z příspěvků tří smluvních stran, z darů, dotací, úroků a prostředků pocházejících z jiných zdrojů.

Pracovními jazyky Komise jsou čeština, němčina a polština.

Strukturu MKOOpZ ilustruje organizační schéma.


Poslední aktualizace: 2024.04.29