Konference MKOOpZ

KONFERENCE

Implementace Rámcové směrnice o vodách
a
Povodňové směrnice
v mezinárodní oblasti povodí Odry

8. - 9. 6. 2021PRVNÍ DEN KONFERENCE ( 8. 6. 2021)

Implementace Rámcové směrnice o vodách v mezinárodní oblasti povodí Odry

 

 

V úterý 8. června t.r. se ve Vratislavi uskutečnila konference věnovaná implementaci rámcové směrnice o vodách v mezinárodní oblasti povodí Odry (MOPO). S ohledem na hygienická opatření související s pandemií COVID-19 se událost konala online. Jak se ukázalo, tato forma neměla negativní vliv na zájem o účast na konferenci, jelikož se do ní přihlásilo přibližně 200 účastníků.

Hlavním tématem bylo vypracování návrhu druhé aktualizace Plánu MOPO, jenž byl v březnu t.r. zpřístupněn k veřejným konzultacím. Příspěvky byly rozděleny do dvou tematických bloků. První se týkal environmentálních opatření a příkladů dobré praxe v oblasti hospodaření s vodou, kdežto druhý problémů souvisejících s hospodaření s vodou.

Mezi přednášejícími byli zástupci vodohospodářských úřadů všech tří států – smluvních stran Komise, tzn. České republiky, Polské republiky a Spolkové republiky Německo, a také zástupci nevládních organizací. Účastníky konference uvítal prezident Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním, pan Daniel Pokorný, kdežto celou konferenci na konci uzavřeli svými proslovy vedoucí české a německé delegace, pan Lukáš Záruba a paní Heide Jekel.

Po každém bloku následovala diskuse, kdy přednášející odpovídali na otázky položené účastníky konference na chatu. Mezi řešenou problematikou byly mj. otázky týkající se údržbových prací, financování programů opatření, vazby mezi Plánem MOPO a národními plány povodí.

Odpovědi na všechny otázky budou zveřejněny v celkovém přehledu otázek a názorů, zaslaných během probíhajících veřejných konzultací k návrhu druhé aktualizace Plánu MOPO, po ukončení tohoto procesu.

 


DRUHÝ DEN KONFERENCE (9. 6. 2021)

Zvládání povodňových rizik v mezinárodní oblasti povodí Odry

 

Druhý den konference MKOOpZ, tj. 9. 6. 2021 byl věnován „Zvládání povodňových rizik v Mezinárodní oblasti povodí Odry” a byl moderován předsedou pracovní skupiny G2 „Povodeň”, panem Robertem Żurawským.

 

V úvodu moderátor navázal na ukončené v březnu práce na aktualizaci Plánu pro zvládání povodňových rizik v MOPO (PpZPR). Cílem aktualizace bylo vymezení oblastí s povodňovým rizikem a zpracování aktualizovaných map povodňového nebezpečí a povodňových rizik pro tyto oblasti.

První příspěvek k „Aktualizaci Plánu pro zvládání povodňových rizik v MOPO”, připravený paní Monikou Mesjasz, prezentoval pan Robert Żurawski. V rámci příspěvku byl popsán průběh jednotlivých etap práce na aktualizaci mezinárodního PpZPR v MOPO.

V dalším příspěvku „Hodnocení pokroku na cestě k dosažení cílů - zkušenosti spolkových zemí v povodí Odry” jeho autor, pan Janek Dreibrodt, představil metodiku hodnocení pokroků ve zvládání povodňových rizik aplikovanou ve všech povodích na území Německa a zpracovanou v rámci činnosti pracovní skupiny LAWA.

Příspěvek k „Hodnocení pokroku při dosahování cílů plánů pro zvládání povodňových rizik v České republice” představila paní Pavla Štěpánková, která popsala, jak PpZPR přispěl k lepšímu zvládání povodňových rizik v povodí Odry na území České republiky.

Po prvním bloku následovala diskuse, kdy přednášející odpovídali na otázky zaslané prostřednictvím chatu účastníky konference a na dotazy moderátora. Mezi řešenými otázkami byla mj. metodika hodnocení pokroků ve zvládání povodňových rizik, retence a její typy jako opatření pro omezení povodňového rizika identifikovaného na daném území.

V rámci druhého bloku pan Robert Żurawski ve svém příspěvku představil „Příklady opatření snižujících povodňová rizika v MOPO”. Autor popsal některé činnosti, které Polsko realizovalo v MOPO se zaměřením na údržbové práce a akci ledoboření.

Následně členové pracovního týmu pro modelování, kteří pracují v rámci pracovní skupiny G2 „Povodeň”, pan Robert Banasiak a pan Stefan Jentsch, představili „Koncepci zpracování společného Hydraulického modelu pro Lužickou Nisu”. Příspěvek se setkal s velkým zájmem účastníků konference.

Na závěr paní Aleksandra Seliga-Piórkowska zrekapitulovala „Proces veřejné konzultace PpZPR v MOPO (průběh, výsledky 1. a 2. plánovacího cyklu)”, kdy porovnala zapojení veřejnosti v obou cyklech aktualizace PpZPR.

Účastníci konference měli také možnost prezentovaný plán připomínkovat v čase věnovaném diskusi. V souvislosti s omezeným časem některé odpovědi na otázky a připomínky byly zaslány emailem přímo autorům příslušných otázek.

Dotazy se týkaly zejména samotného dokumentu aktualizace PpZPR a opatření a investic prováděných jednotlivými stranami v rámci protipovodňové ochrany. Velkému zájmu se těšilo polsko-německé modelování týkající se pilotního úseku Lužické Nisy, které vyžaduje dlouhodobé zapojení obou stran. Tento model bude využíván v dalších plánovacích cyklech.

 

 


PROGRAM:
 

 

 


GALERIE:
 

 

 


PREZENTACE:
 

 

První den konference (8. 6. 2021)
Prezentace* Autor

Przemysław Gruszecki
(PGW Wody Polskie)

Katarzyna Dusoge
(PGW Wody Polskie)

Simon Henneberg
(MLUK Brandenburg)

Lukáš Pavlas
(Povodí Odry s.p.)

Christin Jahns
(SMEKUL)
 

Andreas Mühlberg
(MLUK Brandenburg)

Michał Dudek
(Ministerstwo Infrastruktury)

Ewa Leś
(Koalicja Ratujmy Rzeki)

Druhý den konference (9. 6. 2021)
Prezentace* Autor

Monika Mesjasz
(PGW Wody Polskie)

Janek Dreibrodt
(MLUK Brandenburg)

Pavla Štěpánková
(VÚV TGM, v.v.i.)

Robert Żurawski
(PGW Wody Polskie)

Stefan Jentsch
(SMEKUL)
 

Robert Banasiak
(IMGW)

Aleksandra
Seliga-Piórkowska
(Ministerstwo Infrastruktury)

*Pro řádné zobrazení dokumentů použijte nejnovější verzi prohlížeče anebo si PDF soubory stáhněte a na lokální disk uložte a následně je otevřete pomocí příslušných programů.

 


Poslední aktualizace: 2024.06.14