Tisková zpráva - 6. 12. 2022

Vratislav 6. prosince 2022
 

Tisková zpráva


k 25. plenárnímu zasedání
Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ)

 

Ve dnech 5. – 6. prosince 2022 se v sídle sekretariátu MKOOpZ konalo 25. plenární zasedání MKOOpZ. Zasedání předsedal český prezident Komise, Daniel Pokorný.
 

Jedním z důležitých bodů programu bylo odsouhlasení změn v pracovní struktuře MKOOpZ, schválení aktualizace mandátů pracovních skupin a podskupin MKOOpZ a Jednacího řádu MKOOpZ, jejichž cílem je zajistit efektivitu práce MKOOpZ v dalším plánovacím cyklu.
 

Komise schválila rovněž aktualizaci „Pravidel udělování statusu pozorovatele u Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním pro mezinárodní a národní organizace“, která bude předána ke konsultacím organizacím se statusem pozorovatele u MKOOpZ.
 

Při jednání o tématech souvisejících s činností pracovní skupiny G3 „Havarijní znečištění“ Komise uložila této pracovní skupině, aby zahájené práce na aktualizaci Mezinárodního varovného a poplachového plánu Odry (MVPPO) ukončila pokud možno v první polovině roku 2023.
 

Na příští rok Komise plánuje také implementaci aktualizace Geoportálu MKOOpZ a ad hoc pracovní podskupina „Hornictví“ zahájí práci na aktualizaci „Strategie naplnění společných významných problémů hospodaření s vodou“. Práce v roce 2022 nebyly zahájeny, a to z personálních důvodů.
 

Ke dni 1. ledna 2023 předsednictví v MKOOpZ na léta 2023–2025 přechází z České republiky na Spolkovou republiku Německo. Na 25. plenárním zasedání MKOOpZ proběhlo slavnostní předání předsednictví mezi stávajícím prezidentem MKOOpZ, panem Danielem Pokorným a budoucí prezidentkou MKOOpZ, paní Heide Jekel.
 

Během svého proslovu stávající prezident MKOOpZ zdůraznil, že poslední tři roky byly pro MKOOpZ velkou výzvou. Přetrvávající pandemie COVID-19, vypuknutí války na Ukrajině či současná hospodářská krize byly skutečnosti, kterým se Komise musela během této doby vyrovnat a přizpůsobit. Ocenil také, že vlastní činnost Komise nebyla během tohoto období paralyzována a probíhala standardně i v těchto složitých podmínkách.

 

Daniel Pokorný
prezident MKOOpZ

 

 


Poslední aktualizace: 2022.12.06