Využívání služeb WWW

Využívání služeb WWW

 

 

 1. Uživatel souhlasí s těmito Zásadami užívání, které mohou být čas od času měněny, o čemž bude nebo nebude podána informace, pokaždé když využívá tento servis www. Navíc se bude uživatel využívající určitou službu na této stránce www, nebo prostřednictvím této stránky, řídit všemi zásadami nebo pokyny platnými pro služby, které jsou do těchto Zásad užívání zahrnuty odkazem. Seznamte se prosím s naší Politikou ochrany soukromí, která je do těchto Podmínek užívání zahrnuta odkazem.
   
 2. Data a informace uvedené na této stránce www jsou publikovány výhradně pro informační účely a nekomerční využití.
   
 3. Rozšiřování a využívání informací uvedených na stránce www je možné pouze s uvedením MKOOpZ jako zdroje informací, využívání dat je možné jen a pouze a po získání souhlasu a předchozím podepsání Dohody o poskytování a využívání dat ze souborů dat MKOOpZ. Za tím účelem je rovněž nutné stanovit rozsah dat a účel jejich využití v příslušné žádosti ke shora zmíněné Dohodě.  
   
 4. Uživatel akceptuje, že správci servisu www si vyhrazují výhradní právo a mohou v libovolné chvíli a bez oznámení a jakékoli zodpovědnosti vůči uživateli modifikovat nebo odstranit tuto vitrínu www a její služby.
   
 5. Uživatel prohlašuje, že si je vědom a souhlasí, že majitel této vitríny www nenese odpovědnost za jakékoli škody, zejména přímé a nepřímé včetně mj. škod z titulu ztráty zisků, nemateriálních hodnot, užívání, dat nebo jiných nemateriálních škod (i když informoval o možnosti vzniku takových škod), vzniklých v důsledku nebo vyplývajících z užívání nebo nemožnosti užívání služby, neoprávněného přístupu nebo modifikace dat zasílaných uživatelem, nebo jakýchkoli jiných záležitostí vztahujících se ke službě.
   
 6. Majitel této vitríny www si vyhrazuje všechna práva, včetně mj. veškerých autorských práv a jiných vlastnických práv, kterými disponuje vůči této vitríně www, na její obsah a služby, které mohou být poskytovány. Užívání práv a vlastnictví vyžaduje získání předchozího písemného povolení a podepsání Dohody o poskytování a využívání dat ze souborů dat MKOOpZ. Zpřístupnění služeb uživateli neznamená předání mu jakýchkoli domnělých nebo zřejmých licencí ani práv. Uživatel nemá právo na jakékoli komerční využívání této vitríny www nebo služby.
   
 7. Uživatel souhlasí, že tyto Zásady užívání a každý spor, vzniklý následkem užívání uživatelem této vitríny www nebo produktů nebo služeb, budou podléhat právním předpisům místa, ve kterém se nachází sídlo majitele této vitríny www, a budou podle nich posuzovány. Užíváním této vitríny www vyjadřuje uživatel souhlas a akceptuje soudní pravomoc a příslušnost města, ve kterém se nachází sídlo majitele této vitríny www.
   
 8. V případě konfliktů těchto Zásad užívání s jakýmikoli právními předpisy, na jejichž základě může být jakékoli jejich ustanovení prohlášeno za neplatné, zůstává zbývající část těchto Zásad užívání v platnosti.
   
 9. Neuplatnění jakéhokoli práva, vyplývajícího z těchto Zásad užívání, nebude považováno za rezignaci na jakékoli právo této strany, a toto právo zůstává plně platné a účinné.
   
 10. Uživatel souhlasí, že bez ohledu na právní předpisy musí být jakýkoli požadavek nebo žaloba, vyplývající z využití obsahu této vitríny www nebo jejích služeb, uplatněny během jednoho (1) roku od vzniku takového požadavku nebo žaloby, jinak právo na jejich uplatnění zanikne. 

Poslední aktualizace: 2017.12.05