Bezpečnost a ochrana osobních údajů

General Data Protection Regulation

 

 

Politika soukromí

 

§1. Všeobecná ustanovení
 

1. Správcem osobních údajů je Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (dále zvaná MKOOpZ) se sídlem ve Vratislavi, ul. M. Curie-Skłodowskiej 1, NIP (DIČ): 898-18-69-611. Se správcem je možný písemný kontakt prostřednictvím klasické pošty na adrese ul. M. Curie-Skłodowskiej 1, 50-381 Wrocław nebo e-mailem: sekretariat@mkoo.pl. Ochrana osobních údajů probíhá v souladu s požadavky obecně závazných právních předpisů. Údaje jsou přechovávány na zabezpečených serverech.

2. Pro lepší pochopení Politiky soukromí je výraz „Uživatel” nahrazen výrazem „Ty”, „Správce” – „My” nebo „MKOOpZ”. Výraz „GDPR“ (General Data Protection Regulation) znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

3. Respektujeme právo na soukromí a dbáme o bezpečí údajů. K tomu účelu je mj. užíváno zabezpečení komunikace šifrováním (SSL protokol).

4. Osobní údaje ve formuláři na stránce MKOOpZ jsou považovány za důvěrné a nejsou viditelné pro neoprávněné osoby.

5. Správce si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího oznámení provádět změny v této Politice soukromí prostřednictvím umístění změněné verze v naší internetové vitríně mkoo.pl V této souvislosti jsou uživatelé žádáni, aby pravidelně kontrolovali znění tohoto prohlášení a seznámili se tak s jejími eventuálními změnami.

6. Uživatelé využívající shora uvedené internetové stránky zůstávají anonymní do chvíle, kdy se rozhodnou, že se chtějí zaregistrovat nebo se přihlásit. Pokud se uživatel zaregistruje na jedné ze stránek, akceptuje tím tuto Politiku soukromí a dobrovolně souhlasí s tím, že správce zpracovává jeho osobní údaje, které tvoří jeho účet a byly předtím uživatelem poskytnuty.

Udělení souhlasu s tím, že správce zpracovává osobní údaje ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, je dobrovolné, avšak nebude-li udělen souhlas se zpracováním osobních údajů, znemožňuje to jakoukoli komunikaci.

 

§2. Správce údajů
 

1. MKOOpZ je správcem údajů osob, které mají účet na naší internetové stránce. Znamená to, že pokud máš účet na naší stránce, zpracováváme Tvé údaje, jako např.: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, pracovní zařazení, místo práce, podobizna, adresa IP.

2. Osobní údaje se zpracovávají:

a. v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů,

b. v souladu se zavedenou Politikou soukromí,

c. v rozsahu a k účelu nezbytnému k plnění oprávněných zájmů (právně zdůvodněných cílů), přičemž zpracování neporušuje právo a svobodu osoby, které se údaje týkají v rozsahu a za účelem shodným se souhlasem, jaký jsi udělil.

3. Kontakt s osobou dohlížející na zpracování osobních údajů v instituci poskytující služby je možný elektronickou cestou na e-mailové drese: sekretariat@mkoo.pl.

4. Každá osoba, které se týkají údaje (pokud jsme jejich správcem), má právo na přístup k údajům, jejich opravení, odstranění nebo omezení jejich zpracování, právo vyjádřit nesouhlas, právo podat stížnost u dozorového orgánu. Toto právo lze využít prostřednictvím e-mailového kontaktu na adrese: sekretariat@mkoo.pl nebo prostřednictvím tradiční pošty, dopisem na adresu: ul. M. Curie-Skłodowskiej 1, 50-381 Wrocław.

5. Vyhrazujeme si právo zpracovávat Tvoje údaje po zrušení smlouvy nebo odvolání souhlasu pouze pro potřeby uplatňování eventuálních soudních nároků, nebo pokud nás národní nebo unijní předpisy či předpisy mezinárodního práva zavazují k ukládání údajů.

6. MKOOpZ má právo poskytovat osobní údaje uživatele a jeho jiné údaje oprávněným subjektům na základě příslušných právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení).

7. Likvidace osobních údajů může nastat v důsledku odvolání souhlasu nebo vyjádření právně přípustného nesouhlasu se zpracováním osobních údajů.

8. Poskytovatel služeb neposkytuje osobní údaje jiným subjektům než oprávněným na základě příslušných právních předpisů.

9. Zavedli jsme pseudonymizaci osobních údajů, šifrování údajů a je zavedena kontrola přístupu, díky tomu minimalizujeme následky eventuálního porušení bezpečnosti osobních údajů.

10. Osobní údaje zpracovávají pouze námi oprávněné osoby nebo zpracovatelé, se kterými úzce spolupracujeme.

11. Vynakládáme veškerou péči, abychom zajistili všechny prostředky fyzické, technické a organizační ochrany osobních údajů před jejich náhodných nebo úmyslným zničením, náhodnou ztrátou, změnou, neoprávněným odhalením, využitím nebo přístupem, v souladu se všemi platnými předpisy.

12. Tvé osobní údaje budou přechovávány do chvíle vyjádření nesouhlasu se zpracováváním Tvých osobních údajů.


Poslední aktualizace: 2018.05.28