Přihlášení do systému
Přístup k těmto údajům je možný pouze po přihlášení.
Pokud se uživatel zaregistruje, uděluje tím dobrovolně souhlas MKOOpZ se zpracováním svých osobních údajů, které tvoří jeho účet a byly předtím uživatelem poskytnuty. Udělení souhlasu správci se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je dobrovolné, avšak nebude-li udělen souhlas se zpracováním osobních údajů, znemožňuje to jakoukoli komunikaci. MKOOpZ zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a používá v souladu s ustanovením polských právních předpisů veškeré technické a organizační prostředky k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů a k jejich zabezpečení před poskytnutím neoprávněným osobám, převzetím neoprávněnými osobami, zpracováním s porušením předpisů o ochraně osobních údajů a jejich změnou, ztrátou nebo zničením.

 
Uživatelské jméno:
Heslo:
 
Pokud nemáte oprávnění k přístupu, obraťte se na: sekretariat@mkoo.pl