Tisková zpráva - 28. 6. 2022

Vratislav 28. 6. 2022
 

Tisková zpráva


ke zveřejnění
„Strategie ke snížení obsahu živin
ve vodách mezinárodní oblasti povodí Odry“

 

 

Dne 13. 6. 2022 byla na 27. poradě vedoucích delegací Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ) schválena „Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách mezinárodní oblasti povodí Odry“.
 

Strategie staví na nejnovějších poznatcích o původu živinových vnosů a o rozsahu problematiky ve vztahu k vodním tokům, jezerům, pobřežním, brakickým vodám a podzemním vodám v mezinárodní oblasti povodí Odry (MOPO). Popisuje národní metodiky monitoringu živin ve všech typech vod. Ve Strategii byly srovnány skutečné hodnoty s mezními hodnotami pro živinové látky, jež platí v jednotlivých státech MOPO a byly dohodnuty cílové hodnoty ve zvolených měrných profilech MOPO. Důležitou částí Strategie je rovněž analýza hlavních zdroju a cest vnosu živin do vod v povodí Odry a stanovení potřeby snížení vnosu těchto látek v MOPO.
 

Strategie zahrnuje soubor trojstranně dohodnutých opatření pro povodí Odry, doporučených k implementaci na lokální, národní a mezinárodní úrovni za účelem dosažení dohodnutých nadregionálních redukčních cílů ke snížení obsahu živin a desetibodový plán opatření s doporučeními ohledně dosažení environmentálních cílů rámcové směrnice EU o vodách ve vztahu k živinám.
 

Na tomto místě bych chtěl jménem svým a vedoucích delegací MKOOpZ poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na tvorbě tohoto důležitého dokumentu. Jedná se zejména o experty z ad hoc pracovní podskupiny „Nutrienty“ MKOOpZ a zaměstnance sekretariátu MKOOpZ.
 

S radostí oznamuji, že výše uvedená Strategie bude prezentována v elektronické podobě všem zainteresovaným stranám na stránkách MKOOpZ.
 

Daniel Pokorný
prezident MKOOpZ

 

 

Tiskova_zprava_Strategie_28062022.pdf102,35 KB 2022.06.28

Poslední aktualizace: 2022.06.28