Informace o MKOOpZ

Dohoda o změně Dohody o MKOOpZ

 

 

Dohoda o změně Dohody
o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním


sjednaná ve Vratislavi 25. června 2008
a přijatá v Bruselu 27. listopadu 2008.
53/2013 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o změně Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním, přijaté v Bruselu dne 27. listopadu 2008
 

Vláda České republiky,
vláda Polské republiky
a
vláda Spolkové republiky Německo
(dále jen "smluvní strany")

 

s ohledem na Dohodu o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním
podepsanou dne 11. dubna 1996 ve Vratislavi (dále jen "Dohoda"),

 

s ohledem na to, že se vstupem České republiky a Polské republiky do Evropské unie jsou od 1. května 2004 všechny smluvní strany této Dohody členskými státy Evropské unie, a proto již neexistuje důvod k souhlasu Evropského společenství, aby bylo Společenství touto dohodou vázáno,

 

se dohodly takto:


Článek 1


Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s rozhodnutím Rady ze dne 2. prosince 2005 o důsledcích přistoupení České republiky a Polské republiky k Evropské unii na účast Evropského společenství na Dohodě o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním a Dohodě o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe (2005/884/ES) není Evropské společenství s účinností od 1. května 2004 smluvní stranou Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním.


Článek 2


Smluvní strany mění Dohodu následovně:

 

a) Preambule zní:

 

„Vláda České republiky,
vláda Polské republiky
a
vláda Spolkové republiky Německo,
(dále jen "smluvní strany")
přesvědčeny o nutnosti zlepšit ekologický stav Odry a Štětínské zátoky včetně jejich povodí,
s úmyslem zabránit dalšímu znečišťování těchto vod,
ve snaze trvale snižovat zatížení Baltického moře,
v přesvědčení o naléhavosti těchto úkolů,
se záměrem posílit již existující spolupráci smluvních stran v této oblasti

se dohodly takto:"

 

b) Článek 3 zní:

 

"Článek 3
Tato dohoda platí na území České republiky, Polské republiky a Spolkové republiky Německo."

 

c) Článek 8 odstavec 2 se vypouští.

 

d) Článek 15 odstavec 2 zní:

 

"2) Ostatní náklady na činnost Komise včetně nákladů na činnost Sekretariátu budou hrazeny z rozpočtu Komise. Příspěvky smluvních stran do rozpočtu Komise se stanovují v tomto poměru:

  • Česká republika 20,50 %
  • Polská republika 39,75 %
  • Spolková republika Německo 39,75 %

 

celkem 100,00 %."

 

e) Článek 18 odstavec 2 a 3 zní:

 

"2) Ratifikační nebo schvalovací listiny budou uloženy u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie jako depozitáře dohody. Ten informuje smluvní strany o uložení každé ratifikační nebo schvalovací listiny.
3) Tato dohoda vstupuje v platnost 30 dní po dni, kdy bude depozitáři předána poslední ratifikační nebo schvalovací listina. Depozitář oznámí smluvním stranám den, kdy dohoda nabyla platnosti."

 

f) Článek 20 zní:

 

"Článek 20
Tato dohoda, jejíž prvopis byl pořízen v českém, polském a německém jazyce, přičemž každé znění je stejným způsobem závazné, se ukládá v archivu Generálního sekretariátu Rady Evropské unie. Depozitář předá smluvním stranám ověřený opis."


Článek 3


1) Tato dohoda vyžaduje ratifikaci nebo schválení v souladu s právním řádem každé ze smluvních stran.

2) Ratifikační nebo schvalovací listiny budou uloženy u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie jako depozitáře dohody. Ten informuje smluvní strany o uložení každé ratifikační nebo schvalovací listiny.

3) Tato dohoda vstupuje v platnost 30 dní po dni, kdy bude depozitáři předána poslední ratifikační nebo schvalovací listina. Depozitář oznámí smluvním stranám den, kdy dohoda vstoupila v platnost.


Článek 4


Tato dohoda, jejíž prvopis byl pořízen v českém, polském a německém jazyce, přičemž každé znění je stejným způsobem závazné, se ukládá v archivu Generálního sekretariátu Rady Evropské unie. Depozitář předá smluvním stranám ověřený opis.


Poslední aktualizace: 2008.06.25