Informace o MKOOpZ

Dohoda o MKOOpZ

 

 

DOHODA
 

o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry
před znečištěním

 

z 11. dubna 1996
Předpis č. 2/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 2, ze dne 8. 1. 2003

 


Vláda České republiky
vláda Polské republiky
vláda Spolkové republiky Německo

a

Evropské společenství
(dále jen "smluvní strany") -


přesvědčeny o nutnosti zlepšit ekologický stav Odry a Štětínské zátoky včetně jejich povodí,

s úmyslem zabránit dalšímu znečisťování těchto vod,
 

ve snaze trvale snižovat zatížení Baltického moře,
 

v přesvědčení o naléhavosti těchto úkolů,
 

se záměrem posílit již existující spolupráci smluvních stran
v této oblasti
 

se dohodly takto:


Článek 1

 

 1. Smluvní strany spolupracují v oblasti ochrany vod Odry a Štětínské zátoky včetně jejich povodí (díle jen "Odra") před znečištěním v Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním (dále jen "Komise").
   
 2. Cíle spolupráce jsou především
   
  1. předcházet a trvale snižovat zatížení Odry, jakož i Baltického moře, škodlivými látkami,
    
  2. dosáhnout stavu vodních a souvisejících terestrických ekosystémů co možná nejblíže přirozenému stavu s příslušnou diverzitou druhů,
    
  3. umožnit využívání Odry, především k získávání pitné vody z břehové infiltrace a k zemědělskému využití vody a sedimentů.
    
 3. K dosažení těchto cílů smluvní strany v rámci Komise vypracují společné akční programy včetně časových plánů pro jejich realizaci. Tyto akční programy mohou být podle potřeby postupně doplňovány.
   
 4. Dosažení těchto cílů budou smluvní strany podporovat výměnou moderních technologií zamezujících a snižujících znečistění vod na základě občanskoprávních dohod.

 

Článek 2

 

 1. Komise bude zejména
   
  1. sestavovat podle odvětví a nejdůležitějších druhů znečištění přehledy bodových zdrojů znečištění a hodnocení zatížení vod z rozptýlených zdrojů znečištění a aktualizovat je,
    
  2. navrhovat limitní hodnoty pro vypouštěné odpadní vody,
    
  3. Navrhovat cílovou kvalitu vod vzhledem k nárokům kladeným na využití vody a zvláštním podmínkám pro ochranu Baltického moře a vodních a souvisejících terestrických ekosystémů,
    
  4. navrhovat společné programy měření a výzkumu k popsání jakosti a množství vod, kvality sedimentů, hodnocení stavu vodních a souvisejících terestrických ekosystémů, a také, pokud to bude nezbytné, i k hodnocení následků znečistění vod a také dokumentovat a hodnotit získané výsledky,
    
  5. navrhovat jednotné metody klasifikace jakosti vod,
    
  6. analyzovat získaná data a informace potřebné pro ochranu Odry, týkající se zvláště otázek hydrologie a vodohospodářského bilancování,
    
  7. navrhovat akční programy ke snižování znečištění, zejména škodlivými látkami jak z komunálních a průmyslových bodových zdrojů, tak i z rozptýlených zdrojů a další opatření včetně časového plánu, odhadu nákladů a možností financování,
    
  8. navrhovat preventivní opatření a opatření ke zvládání mimořádného znečištění vod, vypracovat jednotný poplachový a varovný systém a na základě zkušeností ho aktualizovat,
    
  9. dokumentovat význam, různých prvků biotopů z hlediska ekologie vod včetně ekomorfologie a vypracovávat návrhy na zachování, obnovu a ochranu vodních a souvisejících terestrických ekosystémů,
    
  10. konzultovat plánované a stávající způsoby využití vod, které by mohly mít značný vliv přesahující hranice,
    
  11. podporovat spolupráci při vědeckých a výzkumných záměrech a spolupráci v oblasti výměny informací, zvláště o stavu techniky a moderních technologiích zamezujících nebo snižujících znečištění vod.
    
 2. Komise se zabývá také ochranou vod před znečištěním, pokud toto znečištění má svůj původ v rybolovu, lodní plavbě nebo jiných způsobech užívání vod.
   
 3. Komise se může být po dohodě smluvních stran pověřena dalšími úkoly.

 

Článek 3


Tato dohoda platí na území České republiky a Polské republiky a na územích, na nichž je uplatňována Smlouva o založení Evropského společenství.

 

Článek 4

 

 1. Činnost Komise probíhá v souladu s právním řádem smluvních stran.
   
 2. K dosažení cílů této dohody předkládá Komise smluvním stranám návrhy a doporučení.
   
 3. Smluvní strany budou informovat Komisi ve stanovených lhůtách o podmínkách a prostředcích k dosažení cílů a také o návazných opatřeních a jejich přínosech.
   

Článek 5

 

 1. Komisi tvoří delegace smluvních stran. Každá smluvní strana jmenuje maximálně 5 delegátů, z nich jednoho vedoucího delegace a jeho zástupce, a maximálně 5 zástupců delegátů.
   
 2. Každá delegace může přizvat k projednání určitých otázek experty, které sama jmenuje.
   
 3. Komise stanoví svůj jednací řád.

 

Článek 6

 

 1. Předsednictví budou v Komisi vykonávat střídavě delegace smluvních stran. Podrobnosti výkonu předsednictví a s tím spojených prací budou upraveny v jednacím řádu Komise. Delegace, která vykonává předsednictví, jmenuje jednoho ze svých členů prezidentem Komise. Tato delegace může po dobu výkonu předsednictví jmenovat dalšího delegáta.
   
 2. Prezident nemá zpravidla na zasedáních Komise mluvit za svoji delegaci.

 

Článek 7

 

 1. Komise se schází alespoň jednou za rok na pozvání prezidenta k řádnému zasedání v místě, které prezident určí.
   
 2. Na žádost alespoň jedné delegace prezident svolává mimořádné zasedání.
   
 3. Mezi zasedáními Komise se mohou konat porady vedoucích delegací.
   
 4. Prezident navrhuje program jednání. Každá delegace má právo zařadit na pořad jednání ty body, které si přeje projednat.

 

Článek 8

 

 1. Každá delegace má jeden hlas.
   
 2. Při jednáních a schvalování usnesení v rámci této dohody a také při jejich realizaci jedná Evropské společenství a Spolková republika Německo v rozsahu své příslušné kompetence. Evropské společenství neuplatňuje své hlasovací právo v případech, které jsou v kompetenci Spolkové republiky Německo, totéž platí v opačném případě.
   
 3. Usnesení, návrhy a doporučení Komise jsou schvalovány jednomyslně. Za podmínek stanovených v jednacím řádu může být uplatněn písemný postup.
   
 4. Zdržet se hlasování neodporuje jednomyslnosti, jestliže jsou všechny delegace přítomny.


Článek 9

 

 1. Komise zřizuje pracovní skupiny pro realizaci stanovených úkolů.
   
 2. Pracovní skupiny jsou tvořeny experty jmenovanými každou delegací.
   
 3. Komise stanovuje úkoly a počet členů každé pracovní skupiny a určí jejich předsednictví.

 

Článek 10


Komise má právní subjektivitu. Její způsobilost k právním úkonům podléhá právu platnému ve státě - sídle jejího sekretariátu. Komisi zastupuje její prezident. Prezident může v souladu s jednacím řádem upravit své zastupování.

 

Článek 11


Komise zřídí k přípravě a realizaci své práce sekretariát. Komise upraví práci sekretariátu v jednacím řádu. Sídlem sekretariátu je Vratislav.

 

Článek 12


Komise může v rámci svého rozpočtu využít služeb odborně zvláště vhodných osob nebo institucí k řešení specifických otázek.

 

Článek 13

 

 1. Komise rozhoduje v souladu s cíli této dohody o spolupráci s mezinárodními a národními organizacemi, jejichž činnost je spjata s ochranou vod.
   
 2. Komise informuje veřejnost o výsledcích práce, programech a opatřeních.


Článek 14


Komise předkládá smluvním stranám alespoň jednou za dva roky zprávu o své činnosti a podle potřeby další zprávy, zejména o realizovaných opatřeních, výsledcích výzkumů a jejich hodnocení.


Článek 15

 

 1. Každá smluvní strana nese náklady svého zastoupení v Komisi a pracovních skupinách.
   
 2. Ostatní náklady na činnost Komise včetně nákladů na činnost sekretariátu budou hrazeny z rozpočtu Komise. Příspěvky smluvních stran do rozpočtu Komise se stanovují v tomto poměru:
   
  • Česká republika - 20,00 %
  • Polská republika - 38,75 %
  • Spolková republika Německo - 18,75 %
  • Evropské společenství - 2,50 %
    
 3. Komise schvaluje svůj rozpočet a potvrzuje jeho využití. Podrobnosti upraví její jednací řád.
   
 4. Rozpočet Komise je kromě příspěvků smluvních stran dále financován z darů, dotací, úroků a částek pocházejících z jiných zdrojů.

 

Článek 16

 

 1. Touto dohodou zůstávají práva a závazky smluvních stran vyplývající ze dvou a vícestranných dohod nedotčeny.
   
 2. Komise bude se souhlasem smluvních stran, mj. v zájmu vyloučení duplicit, prověřovat možnost a účelnost sjednocení práv a závazků smluvních stran vyplývajících z existujících dohod a případně předkládat odpovídající doporučení.

 

Článek 17


Pracovními jazyky Komise jsou čeština, němčina a polština.

 

Článek 18

 

 1. Tato dohoda vyžaduje ratifikaci nebo schválení v souladu s správním řádem každé ze smluvních stran.
   
 2. Ratifikační nebo schvalovací listiny budou uloženy u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie jako depozitáře dohody. Ten informuje další smluvní strany o uložení každé ratifikační nebo schvalovací listiny.
   
 3. Tato dohoda vstupuje v platnost 30 dní po dni, kdy bude depozitáři předána poslední ratifikační nebo schvalovací listina. Depozitář oznámí ostatním smluvním stranám den, kdy dohoda nabyla platnosti.


Článek 19

 

 1. Dohoda se uzavírá na neomezenou dobu.
   
 2. Po uplynutí pěti let ode dne, kdy vstoupila v platnost, může být tato dohoda kdykoliv vypovězena každou ze smluvních stran cestou notifikace depozitáři. Dohoda pozbývá platnosti ve vztahu ke smluvní straně vypovídající dohodu po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy depozitář obdrží příslušnou nótu.
   

Článek 20


Tato dohoda, jejíž prvopis byl pořízen v českém, německém a polském jazyce, přičem každé znění je stejným způsobem závazné, se ukládá v archívu Generálního sekretariátu Rady Evopské unie. Depozitář předá každé ze smluvních stran ověřený opis.

 


Poslední aktualizace: 2008.12.01