Wydarzenia

WORKSHOP
 
Grupy Roboczej G2 „Powódź”
„Ochrona przeciwpowodziowa w dorzeczu Odry”
Wrocław, 10-12 maja 2016

 

 

 

W dniach 10-12 maja 2016 r. we Wrocławiu, w ramach działalności Grupy Roboczej G2 „Powódź”, odbyły się warsztaty pt. „Ochrona przeciwpowodziowa w dorzeczu Odry”. Workshop miał na celu wymianę informacji dot.: działań zwiększających bezpieczeństwo powodziowe, zjawiska suszy oraz modelowania hydrologicznego. Bogaty program umożliwił również zaprezentowanie osiągnięć w aspekcie ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Łaby, informacji o realizacji projektu STAR-FLOOD oraz na temat działalności Europejskiej Unii Stowarzyszeń Gospodarki Wodnej.
 

Warsztaty moderował Przewodniczący Grupy Roboczej G2 „Powódź” pan Ryszard Kosierb. Referaty wygłaszali eksperci w zakresie gospodarki wodnej z polskich, niemieckich i czeskich instytucji.
 

Warsztaty rozpoczęły się w Sali Czarnej w Hotelu Tumskim. Następnego dnia, wystąpienia były kontynuowane podczas rejsu statkiem po Wrocławskim Węźle Wodnym. Podczas rejsu, uczestnicy mogli zobaczyć zrealizowane do tej pory inwestycje ochrony przeciwpowodziowej. Dzięki uprzejmości RZGW we Wrocławiu, możliwe było również zwiedzenie stopnia wodnego „Różanka”. Warsztaty zakończyły się zwiedzaniem Śródmiejskiego Węzła Wodnego w dn. 12 maja 2016 r.
 

W imieniu Przewodniczącego Grupy Roboczej G2 „Powódź” oraz Sekretariatu MKOOpZ dziękujemy wszystkim prelegentom za wygłoszone referaty oraz pracownikom RZGW we Wrocławiu za pomoc w organizacji workshop’u. Mamy nadzieję, że warsztaty były interesujące dla wszystkich uczestników.
 

Poniżej zamieszczamy prezentacje poszczególnych prelegentów. Zachęcamy również do obejrzenia galerii zdjęć.
 

Sekretariat MKOOpZ

 

 

Ryszard Kosierb (IMGW)

Simon Henneberg (MLUL Brandenburg)

Lukáš Pavlas (Povodí Odry)

Zbigniew Kundzewicz, Jakub Lewandowski (Polska Akademia Nauk)

Tamara Tokarczyk (IMGW)

Josef Nistler (Ministerstvo životního prostředí RČ)

Anna Bogusz (IMGW)

Andrzej Krysiak, Jacek Drabiński (RZGW Wrocław)

Marcin Wdowikowski, Kamila Głowinkowska (IMGW)


Podstawy hydrologiczne na potrzeby prognozowania powodzi w saksońskiej części dorzecza Nysy Łużyckiej
 

Hydrologische Grundlagen für die Hochwasservorhersage im sächsischen Teil der Lausitzer Neiße
 

Hydrologické základy povodňových předpovědí v saské části Lužické Nisy
 

Uwe Höhne, Petra Walther (LHWZ Sachsen)


Modelowanie hydrauliczne Nysy Łużyckiej od Koncepcji Ochrony Przeciwpowodziowej (HWSK) do map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego
 

Hydraulische Modellierung der Lausitzer Neiße vom HWSK zur Hochwassergefahren- und -risikokarte
 

Hydrologické modelování Lužické Nisy od Koncepce ochrany před povodněmi k MPN a MPR

Stefan Jentsch (LTV Sachsen)


Struktura organizacyjna lokalnych stowarzyszeń gospodarki wodnej należących do European Union of Water Management Associations (EUWMA) – w 9 krajach członkowskich UE - oraz ich zadania w zakresie ochrony przed powodzią

Organisationsstrukturen der Wasserverbände der European Union of Water Management Associations (EUWMA) - in 9 EU Mitgliedstaaten - und deren Hochwasserschutzaufgaben

Organizační struktura Lokálních vodohospodářských sdružení v rámci European Union of Water Management Associations (EUWMA) - v 9 členských státech EU - a jejich úkoly v ochraně před povodněmi
 

Jörg Janning (EUWMA)


W drodze - Koncepcja realizacji przesunięć wałów i polderów w Saksonii-Anhalt
 

Auf dem Weg - Umsetzungskonzept Deichrückverlegungen, Polder in Sachsen-Anhalt
 

Na cestě - Koncepce realizace odsunutí hrází, poldry v Sasku-Anhaltsku

 

Sven Schulz (MLU Sachsen-Anhalt), Thilo Weichel (LHW Sachsen-Anhalt)

 


Ostatnia aktualizacja: 2016.05.20