Polityka prywatności i bezpieczeństwa

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

 

 

Polityka Prywatności

 

§1. Postanowienia Ogólne
 

1. Administratorem danych jest Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (dalej też: MKOOpZ) z siedzibą we Wrocławiu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 1, NIP: 898-18-69-611. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. M. Curie-Skłodowskiej 1, 50-381 Wrocław lub email: sekretariat@mkoo.pl. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My” lub „MKOOpZ”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie MKOOpZ są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

5. MKOOpZ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na naszej witrynie internetowej www.mkoo.pl. W związku z tym jesteś proszony o okresowe sprawdzanie treści niniejszego oświadczenia w celu zapoznania się z jej ewentualnymi zmianami.

6. Korzystając z powyższej strony internetowej pozostajesz anonimowy do czasu aż zdecydujesz, że chcesz się zarejestrować lub zalogować. Rejestrując się na stronie, akceptujesz niniejszą Politykę Prywatności i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez MKOOpZ swoich danych osobowych, które zostały uprzednio przez Ciebie udostępnione, składających się na to konto.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez MKOOpZ danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia jakąkolwiek komunikację.

 

§2. Administrator Danych
 

1. MKOOpZ jest administratorem danych osób posiadających Konto na naszej stronie. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, wizerunek, adres IP.

2. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie.

3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sekretariat@mkoo.pl.

4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem sekretariat@mkoo.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. M. Curie-Skłodowskiej 1, 50-381 Wrocław.

5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

6. MKOOpZ ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

8. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

9. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

11. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

12. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.


Ostatnia aktualizacja: 2018.05.24