Autoryzacja użytkownika
Dostęp do informacji zawartych w niniejszym dziale jest możliwy po zalogowaniu się.
Logując się Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez MKOOpZ swoich danych osobowych składających się na konto, które zostały uprzednio przez niego udostępnione. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia jakąkolwiek komunikację. MKOOpZ przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i stosuje wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

 
Login:
Hasło:
 
Aby uzyskać dostęp prosimy o kontakt sekretariat@mkoo.pl