Konferencje MKOOpZ

KONFERENCJA

Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej
oraz Dyrektywy Powodziowej
na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry

8-9.06.2021


PIERWSZY DZIEŃ KONFERENCJI (08.06.2021)

Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej
na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry

 

 

We wtorek, 8 czerwca br., odbyła się we Wrocławiu konferencja na temat wdrażania ramowej dyrektywy wodnej na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry (MODO). Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią wydarzenie odbyło się w formule on-line. Jak się okazało formuła ta nie wpłynęła negatywnie na zainteresowanie udziałem w konferencji, na którą zarejestrowało się około 200 osób.
 

Tematem wiodącym było opracowanie projektu drugiej aktualizacji planu gospodarowania wodami dla MODO, który w marcu br. został skierowany do konsultacji społecznych. Referaty zostały zgrupowane w dwa bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył działań prośrodowiskowych i przykładów dobrych praktyk w gospodarowaniu wodami, drugi zaś problemów gospodarki wodnej.
 

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele urzędów właściwych ds. gospodarki wodnej wszystkich trzech Państw-Stron Komisji, tzn. Polski, Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec, a także organizacji pozarządowych. Uczestników konferencji przywitał Przewodniczący Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przez Zanieczyszczeniem, pan Daniel Pokorný, a słowo zamykające konferencje wygłosili również przewodniczący Delegacji Czeskiej i Niemieckiej, pan Lukáš Záruba i pani Heide Jekel.
 

Po każdej z sesji miała miejsce runda pytań i odpowiedzi, podczas której prelegenci odpowiadali na pytania zadane na czacie przez uczestników konferencji. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in. kwestie dotyczące prac utrzymaniowych, finansowania programów działań, powiązania pomiędzy planem dla MODO a krajowymi planami gospodarowania wodami.
 

Odpowiedzi na wszystkie zadane pytania znajdą się w całościowym zestawieniu pytań i opinii zgłoszonych w trakcie trwających konsultacji społecznych do projektu drugiej aktualizacji planu gospodarowania wodami na MODO, po zakończeniu tego procesu.
 

 


DRUGI DZIEŃ KONFERENCJI (09.06.2021)

Zarządzanie ryzykiem powodziowym
na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry


 

Drugi dzień konferencji MKOOpZ, tj. 9.06.2021 r., przebiegał pod hasłem „Zarządzanie ryzykiem powodziowym na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry” i był moderowany przez Przewodniczącego Grupy Roboczej G2 „Powódź” pana Roberta Żurawskiego.

 

We wstępie prowadzący nawiązał do ukończonych w marcu tego roku prac nad aktualizacją Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) na MODO. Celem przeprowadzonej aktualizacji było wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz opracowanie dla tych obszarów zaktualizowanych map zagrożenia i ryzyka powodziowego.
 

Pierwszy referat o „Aktualizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla MODO”, przygotowany przez panią Monikę Mesjasz, przedstawił pan Robert Żurawski. W referacie omówiono przebieg poszczególnych etapów prac nad aktualizacją międzynarodowego PZRP dla MODO.
 

W kolejnym referacie „Ocena postępu osiągnięcia celów - doświadczenia krajów związkowych położonych w dorzeczu Odry” jej autor, pan Janek Dreibrodt, zaprezentował metodologię oceny postępów w zarządzaniu ryzykiem powodziowym stosowaną we wszystkich dorzeczach na terenie Niemiec, a opracowaną w ramach pracy grupy roboczej LAWA.
 

Referat na temat „Oceny postępów w osiąganiu celów planów zarządzania ryzykiem powodziowym w Republice Czeskiej” wygłosiła pani Pavla Štěpánková, która opisała, w jaki sposób PZRP przyczynił się do lepszego zarządzania ryzykiem powodziowym w dorzeczu Odry na terenie Republiki Czeskiej.
 

Po zakończeniu pierwszego bloku referatów miała miejsce runda pytań i odpowiedzi, podczas której prelegenci odpowiadali na pytania zadane na czacie przez uczestników konferencji oraz moderatora. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in. metodologia oceny postępów w zarządzaniu ryzykiem powodziowym, retencja i jej rodzaje jako element redukujący zagrożenie powodziowe zidentyfikowane na danym obszarze.
 

W drugim bloku pan Robert Żurawski zaprezentował w swoim wystąpieniu „Przykładowe działania redukujące ryzyko powodziowe na MODO”. Autor przedstawił przykładowe prace jakie zostały wykonane przez Polskę na MODO z uwzględnieniem prac utrzymaniowych i akcji lodołamania.
 

Następnie członkowie zespołu roboczego ds. modelowania, pracujący w ramach Grupy Roboczej G2 „Powódź”, w składzie pan Robert Banasiak oraz pan Stefan Jentsch, zaprezentowali „Koncepcję opracowania wspólnego Modelu hydraulicznego dla Nysy Łużyckiej”. Referat spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród uczestników konferencji.
 

Na koniec pani Aleksandra Seliga-Piórkowska podsumowała „Proces konsultacji społecznych PZPR na MODO (przebieg, wyniki z 1. i 2. cyklu planistycznego)”, porównując zaangażowanie społeczne w obu cyklach aktualizacji PZRP.
 

Uczestnicy konferencji mieli również możliwość zgłaszania uwag do prezentowanego planu w czasie przeznaczonym na dyskusję. W związku z ograniczonym czasem część odpowiedzi na pytania i uwagi udzielona została drogą mailową, bezpośrednio do autora danego pytania.
 

Zgłoszone pytania dotyczyły głównie samego dokumentu aktualizacji PZRP oraz działań i inwestycji prowadzonych przez strony w ramach ochrony przeciwpowodziowej. Szczególne zainteresowanie wzbudziło polsko-niemieckie modelowanie dotyczące pilotażowego odcinka Nysy Łużyckiej, które wymaga długotrwałego zaangażowania obu stron. Model ten będzie wykorzystywany w kolejnych cyklach planistycznych.
 

 


PROGRAM:
 

 


ZDJĘCIA:
 

 


PREZENTACJE:
 

 

Pierwszy dzień konferencji (08.06.2021)
Prezentacja* Autor

Przemysław Gruszecki
(PGW Wody Polskie)

Katarzyna Dusoge
(PGW Wody Polskie)

Simon Henneberg
(MLUK Brandenburg)

Lukáš Pavlas
(Povodí Odry s.p.)

Christin Jahns
(SMEKUL)
 

Andreas Mühlberg
(MLUK Brandenburg)

Michał Dudek
(Ministerstwo Infrastruktury)

Ewa Leś
(Koalicja Ratujmy Rzeki)

Drugi dzień konferencji (09.06.2021)
Prezentacja* Autor

Monika Mesjasz
(PGW Wody Polskie)

Janek Dreibrodt
(MLUK Brandenburg)

Pavla Štěpánková
(VÚV TGM, v.v.i.)

Robert Żurawski
(PGW Wody Polskie)

Stefan Jentsch
(SMEKUL)
 

Robert Banasiak
(IMGW)

Aleksandra
Seliga-Piórkowska
(Ministerstwo Infrastruktury)

*W celu prawidłowego wyświetlania dokumentów, prosimy o korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek lub zapisywaniu załączników PDF na dysku lokalnym i otwieraniu ich za pomocą dedykowanych programów.

 


Ostatnia aktualizacja: 2024.06.14