Konferencje MKOOpZ

Konferencja MKOOpZ
czerwiec 2011

 

 

Przyszłe wymagania
w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym
oraz zrównoważonego gospodarowania wodami
w dorzeczu Odry

 

W dniach 21 – 22 czerwca 2011 r. Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ) zorganizowała Konferencję pt. „Przyszłe wymagania w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym oraz zrównoważonego gospodarowania wodami w dorzeczu Odry”, która odbyła się we Wrocławiu w Hotelu Mercure Panorama przy placu Dominikańskim 1.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń i praktyk z zakresu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry na terytorium Polski, Republiki Czeskiej i Niemiec, związanych z wdrażaniem Dyrektywy Powodziowej oraz pierwszym cyklem planowania zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną. Podczas konferencji omówione zostały zagadnienia dotyczące ryzyka i zagrożenia powodziowego, prewencyjnego planowania przestrzennego oraz wymagań w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami na poziomie międzynarodowym.


Konferencja podzielona została na dwa bloki tematyczne:
„Zarządzanie ryzykiem powodziowym na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry”
oraz
„Wymagania w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami, skoordynowanego na poziomie międzynarodowym” z podziałem na następujące sesje:

 1. Wymagania oraz wdrażanie Dyrektywy Powodziowej
   
 2. Ryzyko i zagrożenie powodziowe w dorzeczu Odry
   
 3. Hydrotechnika i ekologia a planowanie przestrzenne
   
 4. Dalsze wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej
   
 5. Monitoring

Od lewej: Anna Jędrzejczak,
Magdalena Stanecka

Piotr Barański
Dyrektor Sekretariatu MKOOpZ

Konferencja pełniła funkcję forum upowszechnienia wiedzy na temat wdrażania Dyrektywy Powodziowej, bezpieczeństwa powodziowego, a także projektowania infrastruktury technicznej w ochronie przeciwpowodziowej w powiązaniu z planowaniem przestrzennym oraz wypełnianiem wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej.

 

 

 

Dodatkowo konferencji towarzyszyła wystawa prac dzieci będących laureatami konkursu plastycznego MKOOpZ "Rzeka w oczach dziecka" w roku 2010. Konkurs adresowany był do uczniów klas IV losowo wybranych szkół podstawowych z województwa dolnośląskiego.

 

 

Poniżej zamieszczone zostały wszystkie materiały konferencyjne:

 

PROGRAM:
Konferencja_2011_Program.pdf121,00 KB 2011.07.28
STRESZCZENIA REFERATÓW:
streszcz-POL.pdf1,23 MB 2011.07.28

KSIĄŻKA Z KONFERENCJI
(referaty prelegentów publikowane w całości):

Ksiega_PL.pdf50,08 MB 2013.04.30PREZENTACJE:
Sesja 1 - Wymagania oraz wdrażanie Dyrektywy Powodziowej


Josef Reidinger
Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha

"Koncepcja wdrażania Dyrektywy Powodziowej
w dorzeczu Odry"
1_Josef_Reidinger.pdf959,04 KB 2011.07.28

 

 

Martin Socher
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt
und Landwirtschaft, Dresden


"Zarządzanie ryzykiem powodziowym w dorzeczu Nysy Łużyckiej – ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji powodziowej w roku 2010"
2_Martin_Socher.pdf2,16 MB 2011.07.28

 

 

Janusz Wiśniewski
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

"Projekt ISOK jako wdrożenie Dyrektywy Powodziowej w Polsce"
3_Janusz_Wisniewski.pdf8,97 MB 2011.07.28

 

 

Sven-Henrik Kleber
Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz

"Rozwiązania GeoPortalu opracowane na potrzeby wdrażania dyrektyw WE dotyczących wód w kontekście systemu WISE oraz dyrektywy INSPIRE"
4_Sven_Henrik_Kleber.pdf2,90 MB 2011.07.28

 

 

Daniel Assfeld
Internationale Kommissionen zum Schutze
der Mosel und der Saar, Trier


"Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w innych krajach na przykładzie międzynarodowego dorzecza Mozeli i Saary"
5_Daniel_Assfeld.pdf1,55 MB 2011.07.28


Sesja 2 - Ryzyko i zagrożenie powodziowe w dorzeczu Odry


Lukáš Pavlas
Povodí Odry s.p., Ostrava

"Zagrożenia powodziowe oraz ryzyka powodziowe
w czeskiej części Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry"
6_Lukas_Pavlas.pdf5,38 MB 2011.07.28

 

 

Petr Březina
Povodí Odry s.p., Ostrava

"Charakterystyka zdarzeń powodziowych w roku 2009 i 2010 w Republice Czeskiej oraz zgromadzone doświadczenia"
7_Petr_Brezina.pdf818,75 KB 2011.07.28

 

 

Ryszard Kosierb
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wrocław

"Powódź 2010 w Polsce – przyczyny i przebieg"
8_Ryszard_Kosierb.pdf2,10 MB 2011.07.28

 

 

Petra Walther
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden

"Modelowanie procesów hydrologicznych"
9_Petra_Walther.pdf6,78 MB 2011.07.28


Sesja 3 - Hydrotechnika i ekologia a planowanie przestrzenne


Michal Pravec
Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha

"Projektowanie obiektów hydrotechnicznych w ramach ochrony przeciwpowodziowej – ryzyka
oraz korzyści w odniesieniu do RDW"
10_Michal_Pravec.pdf4,26 MB 2011.07.28

 

 

Georg Rast
WWF Deutschland, Frankfurt am Main

"Ekologia w ochronie przeciwpowodziowej na przykładzie odsunięcia wału Domaszków-Tarchalice"
11_Georg_Rast.pdf3,66 MB 2011.07.28

 

 

Krzysztof Kitowski
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Wrocław

"Planowanie przestrzenne i jego rola w ochronie przeciwpowodziowej"
12_Krzysztof_Kitowski.pdf19,71 MB 2011.07.28


Sesja 4 - Dalsze wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej


Luděk Trdlica
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., Ostrava

"Doświadczenia wynikające z opracowania
I. Międzynarodowego Planu Gospodarowania Wodami dla MODO"
13_Ludek_Trdlica.pdf1,39 MB 2011.07.28

 

 

Piotr Piórkowski
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

"Geoportal jako narzędzie wpierające proces wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej"
14_Piorkowski_Pietras.pdf21,12 MB 2011.07.28

 

 

Philip Weller
Internationale Kommission zum Schutz der Donau, Wien

"Wspólne kształtowanie polityki wodnej na obszarze międzynarodowego dorzecza Dunaju"
15_Philip_Weller.pdf2,05 MB 2011.07.28

 

 


Pavel Punčochář
Ministerstvo zemědělství čr, Praha

"Rozwój działalności Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ) do roku 2015 i w okresie późniejszym"
16_Pavel_Puncochar.pdf610,50 KB 2011.07.28


Sesja 5 - Monitoring


Petr Tušil
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., Ostrava

"Stan ekologiczny i chemiczny wód powierzchniowych na MODO"
17_Petr_Tusil.pdf4,10 MB 2011.07.28

 

 

Bogusław Kazimierski
Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa

"Stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych
na MODO"
18_Boguslaw_Kazimierski.pdf1,78 MB 2011.07.28