Události

Návštěva čínské delegace v MKOOpZ

 

 


9. prosince 2011 navštívili sídlo sekretariátu MKOOpZ zástupci čínského Ministerstva vodních zdrojů spolu se dvěma zástupci holandského Institutu pro vodohospodářské vzdělávání UNESCO-IHE.

Delegace z Číny strávila v Evropě týden. Hlavním cílem návštěvy byla výměna zkušeností v souvislosti se zpracováním a zaváděním metodických pokynů/směrnic v oblasti vodní politiky.

Zástupci čínského ministerstva se zajímali také o to, jak v rámci MKOOpZ probíhá česko-polsko-německá spolupráce v oblasti managementu vodních zdrojů na přeshraničních vodách.

 

 

Návštěva v sekretariátu MKOOpZ začala od přivítání a představení jednotlivých účastníků setkání.

Po prezentaci informací o činnosti MKOOpZ referoval zástupce čínského Oddělení ochrany vod a půd informace o nejdůležitějších úspěších na tomto poli v Číně. Představil rovněž další cíle a způsoby ochrany vod a půd. Hovořilo se také o opatřeních k ochraně před povodněmi a nepříznivých účincích sucha v Číně.

 

 

Hosté pozvaní sekretariátem MKOOpZ – pan Gerhard Winkelmann-Oei ze Spolkového úřadu životního prostředí a pan Petr Březina z Povodí Odry s.p. – přednesli prezentace na téma zvládání rizik na přeshraničních tocích v regionu UNECE a managementu vodních zdrojů v česko-polském pohraničí.

 

Po závěrečné prezentaci, která čínské delegaci přiblížila jednotlivé etapy zpracování map pro Evropskou komisi v sekretariátu MKOOpZ, byly společně diskutovány otázky, které vyplynuly z příspěvků přednesených během setkání. Obě strany konstatovaly, že vzájemná výměna informací je prospěšná a přispívá k rozvoji dalších aktivit.

 

 


Poslední aktualizace: 2018.04.04