Wspólna strategia i zasady działań przeciwpowodziowych

WSPÓLNA STRATEGIA I ZASADY

DZIAŁAŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH
W DORZECZU ODRY


Wrocław 1999

 

Autor: Grupa Robocza 4 - Powódź

Wydawca: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem

Autor zdjęć: Povodí Odry

Ilość stron: 15

ISBN 83-916202-5-5 

Wspolna_strategia.pdf934,95 KB 2011.03.22
 
W dniu 11 kwietnia 1996 r. między rządami Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec i Unii Europejskiej została podpisana umowa o utworzeniu Miedzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOO). Jednocześnie w złożonej deklaracji uzgodniono natychmiastowe podjęcie prac przez MKOO i utworzenie Sekretariatu MKOO we Wrocławiu. Główne cele MKOO to zapobieganie i trwałe obniżanie zanieczyszczenia Odry i Bałtyku szkodliwymi substancjami, zachowanie i osiąganie ekosystemów wodnych i związanych z nimi ekosystemów brzegowych, jak najbardziej zbliżonych do naturalnych. Stworzyć należy warunki zapewniające zdatność wód rzeki Odry oraz jej dopływów do pozyskiwania wody pitnej w wyniku filtracji brzegowej, wykorzystywanie jej do nawadniania oraz hodowli ryb. Celem jest również uczynienie Odry i jej dopływów bardziej atrakcyjnym celem turystycznym.

Umowa o MKOO weszła w życie w dniu 28 kwietnia 1999 r.

Katastrofalne skutki powodzi w lecie 1997 roku, która spowodowała śmierć 20 osób w dorzeczu Odry w Republice Czeskiej i 54 w Rzeczypospolitej Polskiej oraz powstanie strat w miliardowej wysokości, nie tylko z jednej strony uwypukliły w tragiczny sposób obligatoryjny wymóg lepszej ochrony ludzi i zwierząt, osiedli mieszkaniowych, obiektów przemysłowych i infrastruktury przed zjawiskami przyrodniczymi tego rodzaju, ale z drugiej strony uświadomiły również międzynarodowy wymiar problematyki powodziowej i konieczność transgranicznych działań zapobiegawczych. Podczas spotkania ministrów ochrony środowiska Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec i ministra środowiska Brandenburgii, odbytego w dniu 4 sierpnia 1997 r. we Frankfurcie n. Odrą, podkreślono, że doskonalenie ochrony przeciwpowodziowej na Odrze należy również do priorytetowych zadań MKOO.

W sporządzonym dziesięciopunktowym katalogu ustalono priorytety wspólnych celów w zakresie doskonalenia ochrony przeciwpowodziowej.

Na specjalnym posiedzeniu MKOO, odbytym w dniach 1-2 września 1997 r. we Wrocławiu, powzięto postanowienie o opracowaniu "Programu działań przeciwpowodziowych w dorzeczu Odry". Zadanie to powierzono grupie roboczej "Powódż". Pierwszy wynik pracy grupy roboczej to przedłożenie raportu "Powódż na Odrze w 1997 roku", który stanowi obszerną analizę tej katastrofalnej powodzi.

Przedstawiony tu dokument "Wspólna strategia i zasady działań przeciwpowodziowych w dorzeczu Odry" wyznacza wspólne, ponadsektorowe i ponadpaństwowe cele przyszłego programu działań, określa główne punkty działań i wskazówki dotyczące ich realizacji.

Ostatnia aktualizacja: 2008.12.01