Program działań przeciwpowodziowych

PROGRAM DZIAŁAŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH
W DORZECZU ODRY


Wrocław 2004

 

Autor: Grupa Robocza D - Powódź

Wydawca: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem

Autor zdjęć: RZGW we Wrocławiu, Povodí Odry s.p.

Ilość stron: 38

ISBN 83-919533-5-1

 

 

Program_dzialan_przeciwpowodziowych.pdf647,89 KB 2011.03.21
 
Powódź, która miała miejsce w lipcu i sierpniu 1997 r., była dla dotkniętych nią ludzi bolesnym doświadczeniem, natomiast dla polityków i odpowiedzialnych organów krajów zaangażowanych stała się wyzwaniem. Jeszcze w trakcie jej trwania doszło do spotkania odpowiednich ministrów z poszczególnych krajów, na którym uzgodniono wspólne podejście do planowania przestrzennego, ukierunkowanego na profilaktykę przeciwpowodziową. W porozumieniu z Komisją Europejską zadecydowano, że do działań zaangażowana zostanie także nowo powołana Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczy− szczeniem (MKOOpZ), której powierzono zadania ochrony przeciwpowo− dziowej oraz opracowanie wspólnego „Programu działań przeciwpowodziowych w dorzeczu Odry”.

W pierwszym etapie prac MKOOpZ opracowała „Wspólną strategię i zasady działań przeciwpowodziowych...” w celu oceny możliwości i zakresu zapobiega− nia i ochrony przed powodzią w dorzeczu Odry oraz przede wszystkim dla sformułowania projektu wspólnych celów, które w przyszłości miałyby umożliwiać:
  • szybsze i dokładniejsze prognozowanie przebiegu zdarzeń powodziowych,
  • wpływ na natężenie przepływów powodziowych za pomocą retencji i zatrzymywania wody w dorzeczu i poprzez to obniżenie stanów wód,
  • podniesienie stopnia ochrony obszarów zamieszkałych,
  • ochronę jakości wód i terenów zalewowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez powódź.

Realizacja tych celów będzie mieć pozytywny wpływ zarówno na bogactwo przyrodnicze w dolinie Odry, jak i w dolinach jej dopływów.

MKOOpZ sprawnie wykonała powierzone jej zadanie i opracowała „Program działań przeciwpowodziowych w dorzeczu Odry”. Program ten obejmuje całe dorzecze i stanowi podstawę harmonijnej polityki ochrony przed powodzią z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju w dorzeczu Odry, polityki wspólnej dla sygnatariuszy Umowy w sprawie MKOOpZ, czyli trzech państw nadodrzań− skich oraz Komisji Europejskiej.

Dramatyczne powodzie w Europie Środkowej latem 2002 roku, zwłaszcza w dorzeczu Łaby, na nowo potwierdziły konieczność wdrożenia zharmonizowanych programów przeciwpowodziowych na obszarach całych dorzeczy.

Dzięki przedłożonemu „Programowi...” Odrę można zaliczyć do nielicznych rzek europejskich, które posiadają wspólny dla całego dorzecza program ochrony przeciwpowodziowej.

Ing. Jaroslav Kinkor
Przewodniczący MKOOpZ

Ostatnia aktualizacja: 2008.12.01