Monitoring wdrażania "Programu działań przeciwpowodziowych w dorzeczu Odry"

 

MONITORING WDRAŻANIA
"PROGRAMU DZIAŁAŃ
PRZECIWPOWODZIOWYCH W DORZECZU ODRY"


Wrocław 2007

 

Autor: Grupa Robocza 2 - "Powódź"

Wydawca: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem

Autor zdjęć: Łukasz Szałata

Ilość stron: 20

ISBN 978-83-919533-9-6


 

Monitoring_wdrazania_2007.pdf578,53 KB 2011.03.22
Największa z dotychczasowych, powódź 1997 roku, spowodowała ofiary w ludziach i wyrządziła tak ogromne szkody w dorzeczu Odry, że niezbędne stało się nie tylko zlikwidowanie jej skutków, ale także skorygowanie całego istniejącego systemu ochrony przed powodzią.

„Program działań ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry” ustala następujące priorytety:
 • Zmniejszenie ryzyka szkód powodziowych.
 • Podwyższenie świadomości zagrożenia powodzią.
 • Doskonalenie systemu osłony przeciwpowodziowej i prognoz.
 • Zmniejszenie zanieczyszczeń wód spowodowanych przez powodzie.
 • Dostosowanie przepisów prawnych.
 • Powiększenie naturalnej retencji w całym dorzeczu, zwłaszcza w górnym i środkowym biegu Odry oraz jej dopływów.
 • Powiększanie sztucznej retencji na Odrze i jej dopływach.
 • Techniczną ochronę przeciwpowodziową i poprawę sterowania zbiornikami retencyjnymi, polderami i zaporami.

Wpływanie na wielkość ryzyka powodziowego przez:
 1. Zmniejszanie potencjału szkód.
 2. Doskonalenie systemu osłony i prognoz powodziowych.
 3. Podwyższanie świadomości ryzyka oraz wspieranie indywidualnych i lokalnych działań zapobiegawczych.

Komisja zleciła Grupie Roboczej G2 „Powódź” MKOOpZ, aby przed upływem terminu sprawozdawczości, tj. do roku 2010, przedłożyła sprawozdania na temat wdrażania „Programu Działań...”, obejmujące okres do końca roku 2006.

Przytoczenie przyjętych w „Programie Działań...” celów i kryteriów umożliwia, w pierwszym rzędzie, ocenę aktualnego stanu zaawansowania prac w poszczególnych kategoriach. Na tej podstawie można również sformułować wnioski dotyczące kolejnych przedsięwzięć oraz dokonać ewentualnej korekty „Programu Działań...”.

Ostatnia aktualizacja: 2008.12.01