Wdrażanie Dyrektyw WE

Dyrektywa Powodziowa

 

 

Obserwowane współcześnie zmiany klimatyczne wpływają między innymi na wzrost intensywności opadów, co skutkuje podniesieniem poziomu mórz i zwiększeniem ryzyka powodziowego. W odpowiedzi na rosnące zagrożenie powodziowe w Europie powołano do życia Dyrektywę Powodziową. Jest to potoczna nazwa Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. Stanowi ona uzupełnienie wcześniejszego ustawodawstwa w dziedzinie polityki wodnej na poziomie unijnym, w szczególności Ramowej Dyrektywy Wodnej, która pomijała dotychczas kwestie powodzi.

Dyrektywa Powodziowa ma na celu „ograniczanie strat powodziowych poprzez właściwe zagospodarowywanie terenów narażonych na zjawisko powodzi” oraz ustanowienie ram dla oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim.

 

Dyrektywa Powodziowa wyznacza kolejne etapy, w ramach których odbywa się realizacja jej założeń:

 

1. Do 22 grudnia 2011 roku państwa członkowskie opracują wstępną ocenę ryzyka powodziowego dla obszarów dorzeczy.
 

 

2. Do 22 grudnia 2013 roku państwa członkowskie sporządzą mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.
 

 

3. Do 22 grudnia 2015 roku na podstawie tych map sporządzone zostaną plany zarządzania ryzykiem powodziowym.

 

Stan prac na wdrażaniem Dyrektywy Powodziowej prezentowany jest za pośrednictwem Europejskiego Systemu Informacji o Wodzie (WISE):

 

Water Information System for Europe

Na oficjalnej stronie organizacji użytkownik ma dostęp m.in do map interaktywnych, przeglądarki danych, europejskich baz danych. Większość danych dostarczana jest przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, w ramach realizacji wytycznych dyrektyw wspólnoty.

 

Pełen tekst Dyrektywy dostępny jest poniżej:

 

dyrekt_powodziowa_pl.pdf104,51 KB 2011.11.18

Ostatnia aktualizacja: 2011.10.18