Wdrażanie Dyrektyw WE

Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry

 

 

Szanowni Państwo,
 

poniżej udostępniony zostaje Państwu „Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry” (PZRP dla MODO).
 

Dokument ten dotyczy koordynacji międzynarodowej zgodnie z artykułem 8 ustęp 2 w powiązaniu z artykułem 7 Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa) i w sposób zbiorczy przedstawia działania podejmowane w Rzeczpospolitej Polskiej, Republice Czeskiej i Republice Federalnej Niemiec, służące osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym.
 

Niniejszy plan obejmuje wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym, w szczególności działania ukierunkowane na zapobieganie, ochronę i właściwe przygotowanie, w tym prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania, z uwzględnieniem specyfiki Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry.
 

Działania ujęte w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry zgodnie z Dyrektywą Powodziową zostały zharmonizowane z działaniami zawartymi w Planie Gospodarowania Wodami według Ramowej Dyrektywy Wodnej (dyrektywa 2000/60/WE). Wdrażanie obu dyrektyw zostało skoordynowane, w szczególności w odniesieniu do poprawy skuteczności, wymiany informacji oraz wspólnych korzyści w celu osiągnięcia celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej. Zaktualizowany Plan Gospodarowania Wodami według Ramowej Dyrektywy Wodnej dla MODO jest równolegle udostępniony na stronie internetowej MKOOpZ.
 
Dyrektywa Powodziowa przewiduje przegląd oraz w razie potrzeby aktualizację planów zarządzania ryzykiem powodziowym do roku 2021, a następnie każdorazowo co sześć lat.

 

MKOO_Plan_Zarzadzania_Ryzykiem_Powodziowym.pdf16,41 MB 2015.12.22

Ostatnia aktualizacja: 2019.11.22