Notatka prasowa - 03.12.2021

Wrocław, 3 grudnia 2021 r.
 

Notatka prasowa


dotycząca
24 Posiedzenia Plenarnego
Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ),
które odbyło się w dniach 2 – 3 grudnia 2021 roku

 

 

W dniach 2 – 3 grudnia 2021 roku miało miejsce 24 Posiedzenie Plenarne MKOOpZ. Prowadził je czeski Przewodniczący Komisji, pan Daniel Pokorný.
 

Z uwagi na restrykcje sanitarne związane z COVID-19 spotkanie zorganizowane zostało w formie hybrydowej.
 

Podczas Posiedzenia Plenarnego uzgodniono, że „Aktualizacja planu zarządzania ryzykiem powodziowym na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry” opracowana zgodnie z wymogami dyrektywy powodziowej UE, zostanie opublikowana na stronie internetowej MKOOpZ wraz z tabelą zawierającą odpowiedzi na uwagi zgłoszone przez społeczeństwo podczas konsultacji społecznych najpóźniej do 22 marca 2022 roku.
 

Prace nad „Drugą aktualizacją planu gospodarowania wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry” są na ukończeniu. Zakłada się, że dokument ten będzie mógł zostać uchwalony i opublikowany do 22 marca 2022 roku. Również w tym przypadku będzie to powiązane z zamieszczeniem informacji zwrotnych dla tych podmiotów, które zgłosiły swoje stanowiska do projektu Planu.
 

Ponadto podczas Posiedzenia Plenarnego omówiono prace nad Strategią redukcji substancji biogennych w wodach na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry. Prace dotyczące tej istotnej problematyki są już na ukończeniu, wyniki należy jeszcze zwizualizować przy pomocy map i diagramów. Uchwalenie Strategii planowane jest w połowie 2022 roku.
 

Na posiedzeniu Plenarnym z zadowoleniem przyjęto również fakt, że w pierwszym kwartale 2022 roku rozpoczną się prace nad aktualizacją Strategii wspólnego rozwiązywania istotnych problemów gospodarki wodnej. Strategia ta zostanie uzupełniona o rozdział poświęcony nowemu istotnemu problemowi gospodarki wodnej o znaczeniu ponadregionalnym, jakim są negatywne skutki dla środowiska wynikające z działalności czynnych oraz wyłączonych z eksploatacji kopalni węgla brunatnego. W tym celu w ramach Grupy Roboczej G1 zostanie powołana Podgrupa robocza ad hoc „Górnictwo”.

 

Daniel Pokorný
Przewodniczący MKOOpZ

 

 

Notatka_prasowa_KOM__03122021.pdf175,09 KB 2021.12.03

Ostatnia aktualizacja: 2021.12.03