Informacje o MKOOpZ

Umowa w sprawie zmiany Umowy o MKOOpZ

 

 

Umowa w sprawie zmiany
Umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry
przed Zanieczyszczeniem

 

sporządzona we Wrocławiu dnia 25 czerwca 2008 roku
i w Brukseli dnia 27 listopada 2008 roku
Dz.U. nr 172 poz. 1022 z 2011 r.
 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej,
Rząd Republiki Czeskiej,
i
Rząd Republiki Federalnej Niemiec,

zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”:

 

w związku z Umową w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, sporządzoną we Wrocławiu dnia 11 kwietnia 1996 r.,
zwaną dalej „Umową”,

 

uwzględniając fakt, że od 1 maja 2004 r., wraz z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej, wszystkie Umawiające się Strony Umowy są państwami członkowskimi Unii Europejskiej i z tego powodu nie ma już podstawy, zgodnie z którą wymagana byłaby zgoda Wspólnoty Europejskiej na związanie taką Umową, uzgodniły,

 

co następuje:


Artykuł 1


Umawiające się Strony przyjmują do wiadomości, że zgodnie z decyzją Rady z dnia 2 grudnia 2005 r., określającą skutki przystąpienia Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej dla statusu Wspólnoty Europejskiej jako strony Konwencji w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem oraz Konwencji w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Łaby (2005/884/WE), Wspólnota Europejska z dniem 1 maja 2004 r. przestała być Umawiającą się Stroną Umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem.

 

Artykuł 2


Umawiające się Strony w Umowie wprowadzają następujące zmiany:

 

a) Preambuła otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Rząd Rzeczypospolitej Polskiej,
Rząd Republiki Czeskiej
i
Rząd Republiki Federalnej Niemiec,
zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”:
przekonane o konieczności poprawy stanu ekologicznego Odry i Zalewu Szczecińskiego, włącznie z ich zlewniami,
zamierzając zapobiegać dalszemu zanieczyszczaniu tych wód,
dążąc do trwałego zmniejszenia zanieczyszczeń Bałtyku,
przekonane o pilności tych zadań,
zamierzając umacniać istniejącą już w tej dziedzinie współpracę między Umawiającymi się Stronami uzgodniły,

co następuje:”

 

b) Artykuł 3 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Artykuł 3
Umowa niniejsza obowiązuje na terytoriach Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec.“

 

c) W Artykule 8 ust. 2 skreśla się.

 

d) W Artykule 15 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„2. Pozostałe koszty działalności Komisji, łącznie z kosztami działalności Sekretariatu, będą pokrywane z budżetu Komisji. Składki Umawiających się Stron do budżetu Komisji ustala się według następujących proporcji:

  • Rzeczpospolita Polska              39,75%
  • Republika Czeska                    20,50%
  • Republika Federalna Niemiec     39,75%

Ogółem                              100,00%.”

 

e) W Artykule 18 ust. 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:

 

„2. Dokumenty ratyfikacyjne lub zatwierdzające zostaną zdeponowane w Sekretariacie Gene-ralnym Rady Unii Europejskiej jako depozytariusza Umowy. Depozytariusz poinformuje Umawiające się Strony o zdeponowaniu każdego dokumentu ratyfikacyjnego lub zatwierdzającego.
3. Umowa niniejsza wchodzi w życie w 30 dni po dniu złożenia depozytariuszowi ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego lub zatwierdzającego. Depozytariusz poinformuje Umawiające się Strony o dacie wejścia w życie Umowy.”

 

f) Artykuł 20 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Artykuł 20
Umowę niniejszą, której oryginał został sporządzony w językach polskim, czeskim i niemieckim, przy czym każda z wersji językowych ma jednakową moc prawną, deponuje się w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej. Depozytariusz przekazuje Umawiającym się Stronom uwierzytelniony odpis.”


Artykuł 3


1. Umowa niniejsza podlega ratyfikacji lub zatwierdzeniu zgodnie z prawem każdej Umawiającej się Strony.

2. Dokumenty ratyfikacyjne lub zatwierdzające zostaną zdeponowane w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej jako depozytariusza Umowy. Depozytariusz poinformuje Umawiające się Strony o zdeponowaniu każdego dokumentu ratyfikacyjnego lub zatwierdzającego.

3. Umowa niniejsza wchodzi w życie w 30 dni po dniu złożenia depozytariuszowi ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego lub zatwierdzającego. Depozytariusz poinformuje Umawiające się Strony o dacie wejścia w życie Umowy.


Artykuł 4


Umowę niniejszą, której oryginał został sporządzony w językach polskim, czeskim i niemieckim, przy czym każda z wersji językowych ma jednakową moc prawną, deponuje się w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej. Depozytariusz przekazuje Umawiającym się Stronom uwierzytelniony odpis.


Ostatnia aktualizacja: 2008.06.25