Informacje o MKOOpZ

Utworzenie, cele i funkcjonowanie

 

 

Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ) jest jedną z funkcjonujących w Europie międzynarodowych komisji zajmujących się problematyką rzek i jezior, których zlewnie leżą na obszarze więcej niż jednego państwa.


Komisja została powołana na podstawie międzynarodowej Umowy podpisanej we Wrocławiu 11 kwietnia 1996 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej, Rządem Republiki Federalnej Niemiec i Wspólnotą Europejską. Umowa weszła w życie po ratyfikacji w dniu 26 kwietnia 1999 r.


W wyniku przystąpienia Polski i Czech do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. Wspólnota Europejska przestała być Stroną Umowy w sprawie MKOOpZ (Umowa w sprawie zmiany umowy o MKOOpZ). Sekretariat MKOOpZ ma swą siedzibę we Wrocławiu.

 

Do podstawowych celów MKOOpZ należą:

  • zapobieganie zanieczyszczeniom wód Odry i Bałtyku; działania na rzecz redukcji tych zanieczyszczeń,
  • utrzymanie i ochrona ekosystemów wodnych i brzegowych z zachowaniem różnorodności gatunkowej,
  • umożliwienie wykorzystania wód Odry jako wody pitnej oraz wody użytkowanej rolniczo,
  • zapobieganie i trwałe obniżanie ryzyka szkód powodziowych,
  • koordynacja wdrażania Ramowej Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2000 ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej oraz Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim w dorzeczu Odry.

Główne decyzje MKOOpZ zapadają na szczeblu posiedzenia Komisji, w którym uczestniczą Delegacje Stron Umowy Praca MKOOpZ odbywa się w grupach roboczych, złożonych ze specjalistów, powołanych przez Delegacje Stron Umowy. Grupy te opracowują programy działań dla osiągnięcia określonych celów, które następnie Komisja przedkłada Stronom Umowy w formie projektów i zaleceń.

Sekretariat MKOOpZ wspiera Komisję, Przewodniczącego Komisji, Przewodniczących Delegacji oraz grupy robocze w realizacji ich zadań.

Działalność Komisji finansowana jest przede wszystkim ze składek trzech Stron Umowy, a także z darowizn, subwencji, odsetek i środków pochodzących z innych źródeł.

Strukturę MKOOpZ ilustruje schemat organizacyjny.


Ostatnia aktualizacja: 2024.04.29