Słownik

Słownik ten jest roboczym słownikiem MKOOpZ. Zamieszczone w nim hasła tłumaczone s± w taki sposób, jak jest to przyjęte w ramach Komisji i Grup Roboczych, i nie wyczerpuj± wszystkich znaczeń wyrazów.
Komentarze i sprostowania s± mile widziane.

Słowo do tłumaczenia:

Liczba haseł w słowniku: 2103