Wdrażanie Dyrektyw UE

Aktualizacja map zagrożenia i ryzyka powodziowego

 

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa) narzuca na kraje członkowskie Unii Europejskiej obowiązek sporządzenia (dla ustalonych obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi) do 22 grudnia 2019 r. przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Poszczególne państwa sporządziły te mapy, zgodnie z obowiązującymi w danym kraju uregulowaniami.
 

Mapa zamieszczona poniżej w jednolity sposób udostępnia opracowania krajowe dla międzynarodowego dorzecza Odry. Po kliknięciu na wybrany obszar, nastąpi przekierowanie na daną platformę krajową, za pomocą której można zapoznać się z prezentowanymi mapami zagrożenia i ryzyka powodziowego.

 

 

Mapa przeglądowa Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry dostępna jest poniżej w formacie pdf.
 

 

MODO_mapa_przegladowa.pdf4,22 MB 2020.12.22

 

Poniżej zamieszczono również dokument opracowany przez Grupę Roboczą G2 „Powódź” MKOOpZ pn. „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia i ryzyka powodziowego dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry”.
 

 

MKOO_Aktualizacja_MZP-MRP_2019_pl.pdf310,47 KB 2019.12.19

 

W celu ułatwienia korzystania z map krajowych, niżej znajdują się tłumaczenia legend stosowanych w poszczególnych krajach.
 

  • PL
MZP_MRP_legenda_PL.pdf380,29 KB 2021.03.08
  • CZ
MZP_MRP_legenda_CZ.pdf405,59 KB 2019.12.19
  • DE
MZP_MRP_legendy_DE.pdf194,32 KB 2019.12.19

 

Zachęcamy także do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami oraz mapami zawartymi w Aktualizacji raportu dotyczącego wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry opracowanej na potrzeby drugiego cyklu planowania.
 


Ostatnia aktualizacja: 2021.03.08