Grupy Robocze

Mandat GM

 

 

MANDAT
Podgrupa Robocza GM „Monitoring”

 

 1. Zapewnienie identyfikacji i przedstawiania:
 1. stanu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry (MODO), zgodnie z zasadami określonymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW);
 1. długoterminowych trendów zmian stężeń zanieczyszczeń wód MODO.
 1. Omawianie/Opracowywanie zagadnień związanych z rozwojem wspólnego systemu monitoringu jednolitych części wód na MODO, bazującego na krajowych punktach pomiarowych i krajowych danych, dla:
 1. rzeki Odry, w tym wód przybrzeżnych i przejściowych należących do Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry;
 1. dopływów Odry o powierzchni zlewni powyżej 2500 km²;
 1. jednolitych części wód powierzchniowych;
 1. wód podziemnych.
 1. Zapewnienie wymiany informacji dotyczących monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych istniejących na poziomie krajowym oraz ocen stanu wód oraz programów monitoringu na MODO.
 1. Przygotowywanie na podstawie dostępnych danych krajowych informacji dotyczących programów monitoringu oraz wyników klasyfikacji i oceny stanu jednolitych części wód powierzchownych i podziemnych na potrzeby MKOOpZ, w szczególności podczas prac nad daną aktualizacją Planu gospodarowania wodami (PGW) dla MODO.
 1. Realizacja innych zadań zleconych przez Grupę Roboczą G1 „RDW”, w tym również zadań nieobjętych harmonogramem prac na potrzeby danej aktualizacji PGW dla MODO.
 1. Przedkładanie Grupie Roboczej G1 „RDW” sprawozdań z realizacji zadań.

 

 

Mandat_GM_pl.pdf36,64 KB 2023.01.09

Ostatnia aktualizacja: 2022.12.31