Obserwatorzy

Zasady udzielania statusu obserwatora

 

 

ZASADY UDZIELANIA STATUSU OBSERWATORA

organizacjom międzynarodowym i krajowym w Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem
 

(Art. 13 ust. 1 Umowy w sprawie Międzynarodowej komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem; Art. 8 Regulaminu Komisji)


§ 1
Zakres stosowania

 

Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (zwana dalej "Komisją") może udzielić statusu obserwatora organizacjom międzynarodowym i krajowym, których działalność związana jest z ochroną wód (zwanych dalej "organizacjami") na podstawie złożonego przez nie wniosku lub taki status im zaproponować.

Niniejsze zasady określają:

 • warunki, jakie powinny spełnić organizacje, aby uzyskać status obserwatora;
 • procedurę wymaganą dla uzyskania statusu obserwatora;
 • jak również prawa i obowiązki wynikające z udzielenia statusu obserwatora.

Inne formy współpracy w myśl art. 13 ust. 1 Umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (zwanej dalej "Umową") pozostają przez niniejsze zasady nienaruszone.


§ 2
Warunki i procedura udzielania statusu obserwatora organizacjom międzynarodowym i krajowym

 1. Warunki dla uzyskania statusu obserwatora są następujące:

a. uznanie celów i podstawowych zasad Umowy;

b. prowadzenie działalności związanej z ochroną wód i zgodnej z Umową. Ponadto  członkowie organizacji powinni posiadać wiedzę merytoryczną w tym zakresie, aby móc uczestniczyć w pracach Komisji;

c. istnienie struktury organizacyjnej, gwarantującej współpracę z Komisją;

d. posiadanie mandatu, udzielonego przez członków wzgl. organ decyzyjny organizacji;

e. ukierunkowanie działalności ma charakter transgraniczny lub przynajmniej ponadregionalny.

 1. Wniosek o udzielenie statusu obserwatora należy kierować do Sekretariatu Komisji.

  Wniosek powinien zawierać:
  a. opis organizacji, jak również opis jej kompetencji i doświadczeń, które organizacja może wnieść do prac Komisji, oraz nazwisko uprawnionego przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w obradach Komisji;
  b. uzasadnienie, dlaczego zdaniem organizacji jej wkład w pracę Komisji będzie użyteczny;
  c. pisemne potwierdzenie, że organizacja dotrzyma zobowiązań, które będą dla niej wynikać z Umowy oraz Regulaminu Komisji.
   
 2. W przypadku wpłynięcia wniosku o nadanie statusu obserwatora Zarządzający przekazuje go bezzwłocznie wszystkim Delegacjom z prośbą o zajęcie stanowiska. Zarządzający przekazuje wszystkim Przewodniczącym Delegacji stanowiska złożone przez poszczególne Delegacje wraz z propozycją decyzji.
   
 3. Zadaniem Komisji jest podjęcie decyzji odnośnie wniosku o nadanie statusu obserwatora. Organizacja składająca wniosek powinna zostać pisemnie poinformowana o decyzji Komisji.
   
 4. Przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu statusu obserwatora należy zwrócić uwagę, aby w wyważony sposób reprezentowane były różne organizacje, których działalność wiąże się z ochroną wód.
   
 5. Sekretariat prowadzi listę organizacji, którym Komisja udzieliła status obserwatora.

§ 3
Uczestnictwo w posiedzeniach Komisji oraz udział w pracach Komisji

 

 1. Organizacje, którym udzielono statusu obserwatora, mogą przedkładać Komisji informacje lub propozycje, które mają istotne znaczenie dla celów Umowy. Mogą one za pośrednictwem uprawnionego przedstawiciela brać udział w obradach Komisji bez prawa głosowania. Komisja może podjąć decyzję o prowadzeniu narady nad poszczególnymi punktami porządku dziennego bez udziału obserwatorów.
   
 2. Sekretariat w zaproszeniu poinformuje organizacje, o punktach porządku obrad, które będą omawiane wyłącznie w gronie członków Delegacji, o ile jest to wiadome już w chwili rozsyłania zaproszeń.
   
 3. Udział obserwatorów w pracach grup roboczych może nastąpić poprzez:

  a) zaproszenie wybranych przedstawicieli-rzeczoznawców organizacji posiadających status obserwatora odpowiednio do tematyki posiedzeń grup roboczych;
  b) wysłuchanie stanowiska organizacji, posiadających status obserwatora;
  c) zasięganie pisemnych opinii;
   
 4. O udziale organizacji decyduje grupa robocza. Przewodniczący Komisji, jak również Przewodniczący Delegacji powinni zostać poinformowani przez Sekretariat o odpowiednich decyzjach grup roboczych.
   
 5. Organizacje, posiadające status obserwatora, otrzymają materiały przygotowane na posiedzenie Komisji, jak również protokoły z posiedzeń, ewentualnie z wyłączeniem dokumentów lub fragmentów protokołów odnoszących się do punktów porządku obrad, nad którymi delegacje dyskutują tylko we własnym gronie. Do punktów porządku obrad, które delegacje dyskutują między sobą, należą zagadnienia związane z budżetem oraz sprawy personalne, jak również te punkty porządku obrad, co do których przynajmniej jedna delegacja wyraziła życzenie przedyskutowania ich na posiedzeniu zamkniętym.
   
 6. Organizacje zobowiązane są do zachowania należytej poufności w stosunku do informacji uzyskanych poprzez udział w obradach; w szczególności niedozwolone jest dalsze przekazywanie danych i informacji udostępnionych Komisji przez strony Umowy lub inne organizacje wyłącznie na potrzeby Komisji, lub też wykorzystywanie ich do celów spoza zakresu kompetencji Komisji.
   
 7. Organizacje, posiadające status obserwatora, same ponoszą koszty powstałe w wyniku ich udziału w konferencjach, naradach i posiedzeniach jak również pracach Komisji.

§ 4
Cofnięcie statusu obserwatora

 

Komisja może cofnąć organizacji status obserwatora, w przypadku jeżeli organizacja ta wielokrotnie narusza warunki i zobowiązania, wynikające z udzielenia statusu obserwatora.
 

§ 5
Wejście w życie i zmiany

 

Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem 19 października 2002 r. Dokonanie wszelkich zmian możliwe jest na mocy uchwały Komisji po uprzednim wysłuchaniu organizacji, którym udzielono statusu obserwatora w oparciu o powyższe zasady.


Zatwierdzono: Przewodniczący MKOOpZ


Ostatnia aktualizacja: 2008.12.01