Informacje o MKOOpZ

Umowa w sprawie MKOOpZ

 

 

UMOWA

w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry
przed Zanieczyszczeniem

 

z dnia 11 kwietnia 1996 roku
Dz.U. nr 79 poz. 886 z 1999 r.
 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, Rząd Republiki Czeskiej, Rząd Republiki Federalnej Niemiec i Wspólnota Europejska, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami":

przekonane o konieczności poprawy stanu ekologicznego Odry i Zalewu Szczecińskiego, włącznie z ich zlewniami,

zamierzając zapobiegać dalszemu zanieczyszczaniu tych wód,

dążąc do trwałego zmniejszenia zanieczyszczeń Bałtyku,

przekonane o pilności tych zadań,

zamierzając umacniać istniejącą już w tej dziedzinie współpracę między Umawiającymi się Stronami,

uzgodniły, co następuje:
 

Art. 1

 

1. Umawiające się Strony współpracują w dziedzinie ochrony przed zanieczyszczeniem wód Odry i Zalewu Szczecińskiego włącznie z ich zlewniami, zwanych dalej "Odrą", w ramach Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, zwanej dalej "Komisją".
 

2. Celami współpracy w szczególności są:
 

a) zapobieganie i trwałe obniżanie zanieczyszczenia Odry i Bałtyku szkodliwymi substancjami,

 

b) osiąganie ekosystemów wodnych i związanych z nimi ekosystemów brzegowych, jak najbardziej zbliżonych do naturalnych, z właściwą im różnorodnością gatunków,

 

c) umożliwienie wykorzystania Odry przede wszystkim dla pozyskiwania wody do picia z infiltracyjnych ujęć brzegowych, rolniczego wykorzystania wody i osadów.
 

3. Aby osiągnąć te cele, Umawiające się Strony, w ramach Komisji, opracują wspólne programy działania wraz z harmonogramami ich realizacji. W miarę potrzeby programy te mogą być sukcesywnie uzupełniane.
 

4. Dla osiągnięcia tych celów Umawiające się Strony będą popierać wymianę nowoczesnych technologii, zapobiegających i obniżających zanieczyszczenie wód, dokonywaną w oparciu o przepisy prawa cywilnego.

 

Art. 2

 

1. Komisja w szczególności będzie:

 

a) sporządzać wykazy punktowych źródeł zanieczyszczeń, dokonywać oceny zanieczyszczeń wód ze źródeł rozproszonych i aktualizować je w podziale na branże i na najważniejsze rodzaje zanieczyszczeń,

b) proponować wartości graniczne dla odprowadzanych ścieków,

c) proponować docelowe wymagania jakościowe dla wód, z uwzględnieniem wymagań dotyczących wykorzystania wód, szczególnych warunków ochrony Bałtyku oraz ekosystemów wodnych i związanych z nimi ekosystemów brzegowych,

d) proponować wspólne programy pomiarowo-badawcze w celu określenia: ilości i jakości wód, jakości osadów, oceny stanu wodnych i związanych z nimi ekosystemów brzegowych, oceny skutków zanieczyszczenia wód, o ile to będzie konieczne, a także dokumentować i oceniać uzyskiwane wyniki,

e) proponować jednolite metody klasyfikacji jakości wód,

f) analizować zgromadzone dane i informacje, potrzebne do ochrony Odry, w szczególności w sprawach hydrologii i bilansowania wodnogospodarczego,

g) proponować programy działania na rzecz redukcji zanieczyszczeń, szczególnie substancji szkodliwych, pochodzących zarówno z komunalnych i przemysłowych źródeł punktowych, jak i źródeł rozproszonych, oraz inne przedsięwzięcia zawierające również harmonogramy, szacunki kosztów i możliwości finansowania,

h) proponować działania profilaktyczne i dotyczące zwalczania nadzwyczajnych zanieczyszczeń wód, opracowywać jednolity system alarmowy i ostrzegawczy oraz aktualizować go na podstawie doświadczeń,

i) dokumentować stan i znaczenie różnych elementów biotopów pod kątem ekologii wód łącznie z ekomorfologią oraz opracowywać propozycje dotyczące utrzymania, odtwarzania i ochrony wodnych i związanych z nimi ekosystemów brzegowych,

j) konsultować planowane i istniejące rodzaje wykorzystania wód, które mogłyby mieć istotne transgraniczne oddziaływanie,

k) popierać współpracę naukowo-badawczą oraz w dziedzinie wymiany informacji, w szczególności o stanie techniki i o nowoczesnych technologiach zapobiegających i obniżających zanieczyszczenie wód.

 

2. Komisja zajmuje się również ochroną wód przed zanieczyszczeniem mającym swe źródło w gospodarce rybackiej, żegludze oraz innych rodzajach wykorzystania wód.

3. Za zgodą Umawiających się Stron Komisji można również zlecić inne zadania.

 

Art. 3

 

Umowa niniejsza obowiązuje na terytoriach Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej oraz na obszarach, na których stosowany jest Układ o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej.

 

Art. 4

 

1. Działalność Komisji prowadzona jest zgodnie z prawem Umawiających się Stron.

2. Dla osiągnięcia celów niniejszej umowy Komisja przedkłada Umawiającym się Stronom propozycje i zalecenia.

3. W określonych terminach Umawiające się Strony będą informować Komisję o warunkach i środkach niezbędnych do osiągnięcia celów, a także o odpowiednich działaniach i ich efektach.

 

Art. 5

 

1. Komisja składa się z delegacji Umawiających się Stron. Każda Umawiająca się Strona mianuje najwyżej pięciu delegatów, w tym przewodniczącego delegacji i jego zastępcę, oraz do pięciu zastępców członków delegacji.

2. Każda delegacja może dokooptować wyznaczonych przez siebie rzeczoznawców w celu rozpatrywania określonych spraw.

3. Komisja ustala swój regulamin.

 

Art. 6

 

1. Komisji przewodniczyć będą, na zmianę, delegaci Umawiających się Stron. Szczegóły dotyczące przewodniczenia i związanych z tym obowiązków określa regulamin Komisji. Delegacja przyjmująca na siebie przewodniczenie Komisji mianuje jednego ze swych członków Przewodniczącym Komisji. Na czas pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji delegacja może na jego miejsce wyznaczyć innego delegata.

2. Podczas posiedzeń Komisji Przewodniczący, z reguły, nie powinien wypowiadać się w imieniu swej delegacji.

 

Art. 7

 

1. Komisja spotyka się co najmniej raz do roku na posiedzeniu zwyczajnym na zaproszenie Przewodniczącego, w ustalonym przez niego miejscu.

2. Przewodniczący zwołuje posiedzenie nadzwyczajne na żądanie co najmniej jednej delegacji.

3. Między posiedzeniami Komisji mogą odbywa się narady przewodniczących delegacji.

4. Porządek dzienny posiedzenia proponuje Przewodniczący. Każda delegacja ma prawo wnieść do porządku dziennego sprawy, które jej zdaniem powinny być omówione.

 

Art. 8

 

1. Każda delegacja dysponuje jednym głosem.

2. W trakcie rokowań i przy podejmowaniu uchwał w ramach niniejszej umowy, a także przy jej wykonywaniu Wspólnota Europejska i Republika Federalna Niemiec działają w zakresie swoich właściwości. Wspólnota Europejska nie korzysta ze swego prawa głosu wówczas, gdy właściwa jest Republika Federalna Niemiec; ta sama zasada stosowana jest w sytuacjach odwrotnych.

3. Uchwały, propozycje i zalecenia Komisji podejmowane są jednomyślnie. W warunkach, które usta regulamin, można stosować procedurę pisemną.

4. Powstrzymanie się od głosu nie stanowi przeszkody w uznaniu jednomyślności, o ile wszystkie delegacje są obecne.

 

Art. 9

 

1. W celu realizacji określonych zadań Komisja powołuje grupy robocze.

2. Grupy robocze składają się z rzeczoznawców wyznaczonych przez każdą delegację.

3. Komisja wyznacza zadania oraz ustala liczbę członków w każdej grupie roboczej i ustala ich przewodnictwo.

 

Art. 10

 

Komisja ma osobowość prawną. Jej zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych podlega przepisom prawa państwa, na którego terytorium znajduje się siedziba Sekretariatu. Komisję reprezentuje jej Przewodniczący. Zgodnie z regulaminem Przewodniczący może wyznaczyć swojego zastępcę.

 

Art. 11

 

W celu przygotowania i realizacji swojej pracy Komisja utworzy Sekretariat. Pracę Sekretariatu Komisja reguluje w regulaminie. Siedzibą Sekretariatu jest Wrocław.

 

Art. 12

 

W ramach swojego budżetu Komisja może korzystać z usług osób lub instytucji o szczególnych kwalifikacjach specjalistycznych, jeśli zachodzi taka potrzeba.

 

Art. 13

 

1. Komisja, zgodnie z celami niniejszej umowy, decyduje o współpracy z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi, których działalność wiąże się z ochroną wód.

2. Komisja informuje opinię publiczną o wynikach pracy, programach i działaniach.

 

Art. 14

 

Co najmniej raz na dwa lata Komisja składa Umawiającym się Stronom sprawozdanie ze swojej działalności, a także, w miarę potrzeby, inne sprawozdania, dotyczące zwłaszcza przeprowadzonych działań oraz badań i oceny uzyskanych wyników.

 

Art. 15

 

1. Każda Umawiająca się Strona ponosi koszty swojej reprezentacji w Komisji i w grupach roboczych.

2. Pozostałe koszty działalności Komisji, łącznie z kosztami działalności Sekretariatu, będą pokrywane z budżetu Komisji. Składki Umawiających się Stron do budżetu Komisji ustala się według następujących proporcji:

Rzeczpospolita Polska 38,75 %

  • Republika Czeska 20,00 %
  • Republika Federalna Niemiec 38,75 %
  • Wspólnota Europejska 2,50 %

ogółem 100,00 %

 

3. Komisja uchwala swój budżet oraz zatwierdza jego wykonanie. Szczegółowe zasady reguluje regulamin.

4. Budżet Komisji, oprócz składek Umawiających się Stron, może być również finansowany z darowizn, subwencji, odsetek i środków pochodzących z innych źródeł.

 

Art. 16

 

1. Umowa niniejsza nie narusza praw i obowiązków Umawiających się Stron, wynikających z umów dwustronnych i wielostronnych.

2. Komisja, za zgodą Umawiających się Stron, między innymi dla uniknięcia powtarzania się pracy, bada możliwość i celowość ujednolicenia praw i obowiązków Umawiających się Stron, wynikających z istniejących porozumień, i przedkłada w danym przypadku odpowiednie zalecenia.

 

Art. 17

 

Językami roboczymi Komisji są: polski, czeski i niemiecki.

 

Art. 18

 

1. Umowa niniejsza podlega ratyfikacji lub zatwierdzeniu zgodnie z prawem każdej Umawiającej się Strony.

2. Dokumenty ratyfikacyjne lub zatwierdzające zostaną zdeponowane w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej jako depozytariusza umowy. Depozytariusz poinformuje pozostałe Umawiające się Strony o zdeponowaniu każdego dokumentu ratyfikacyjnego lub zatwierdzającego.

3. Umowa niniejsza wchodzi w życie w 30 dni po dniu złożenia depozytariuszowi ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego lub zatwierdzającego. Depozytariusz informuje pozostałe Umawiające się Strony o dacie wejścia w życie umowy.

 

Art. 19

 

1. Umowę zawiera się na czas nieokreślony.

2. Po upływie pięciu lat od dnia jej wejścia w życie niniejsza umowa może być w dowolnym terminie wypowiedziana w drodze notyfikacji, wobec depozytariusza, przez każdą Umawiającą się Stronę. Umowa traci moc w stosunku do Strony ją wypowiadającej po upływie jednego roku od dnia otrzymania odpowiedniej noty przez depozytariusza.

 

Art. 20

 

Umowę niniejszą, której oryginał został sporządzony w językach polskim, czeskim i niemieckim, przy czym każda z wersji językowych ma jednakową moc prawną, deponuje się w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej. Depozytariusz przekazuje każdej pozostałej Umawiającej się Stronie uwierzytelniony odpis.


Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

 

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,
- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,
- będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 5 stycznia 1999 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski
L.S.
Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2008.12.01