Pozorovatelé

PRAVIDLA UDĚLOVÁNÍ STATUSU POZOROVATELE

u Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním
pro mezinárodní a národní organizace

 

(čl.13, odst.1 Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním; čl. 8 Jednacího řádu Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním)

 

 

 

§ 1
Okruh použití

 

Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (dále jen „Komise“) může udělit status pozorovatele národním a mezinárodním organizacím (dále jen „organizace“), jejichž činnost souvisí s ochranou a/nebo užíváním vod, na jejich vlastní žádost nebo jim status pozorovatele nabídnout.

 

Dále uvedená pravidla upravují:

 • podmínky, které musí organizace splňovat, má-li jim být status pozorovatele udělen;
 • postup udělení statusu pozorovatele;
 • práva a povinnosti vyplývající se statusu pozorovatele.

Jiné formy spolupráce ve smyslu čl. 13 odst. 1 Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním (dále „Dohoda“) a článku 8 Jednacího řádu Komise zůstávají těmito pravidly nedotčeny.

 

§ 2
Podmínky a postup pro udělení statusu pozorovatele organizacím

 

 1. Podmínky pro udělení statusu pozorovatele jsou následující:


  a) respektování cílů a základních principů Dohody;
   

  b) činnost organizace souvisí s ochranou a/nebo užíváním vod a je v souladu s Dohodou. Členové organizace nadto musí mít odborné znalosti v této oblasti, aby se mohli účastnit práce Komise;
   

  c) činnost organizace má přeshraniční nebo alespoň nadregionální povahu;
   

  d) existence organizační struktury, která zaručuje spolupráci s Komisí;
   

  e) zástupce organizace (dále jen „pozorovatel“) jenž je její členem, by měl mít mandát od kompetentního orgánu své organizace k její zastupování v práci Komise.
   

 2. Žádost o udělení statusu pozorovatele se podává písemně sekretariátu Komise v jednom z jazyků Komise.

  Žádost musí obsahovat:


  a) informace k požadavkům uvedeným v odstavci 1;
   

  b) popis organizace, jejích kompetencí a zkušeností, kterými organizace chce přispět k práci Komise;
   

  c) potvrzení, že organizace bude dodržovat povinnosti, které pro ni budou vyplývat z Dohody a z Jednacího řádu Komise;
   

  d) uvedení konkrétních pracovních skupin Komise, kterých se organizace má zájem účastnit;
   

  e) příjmení, kontaktní údaje oprávněného zástupce organizace, který se bude zúčastňovat práce Komise.
   

 3. Během dvou týdnů po doručení na sekretariát Komise žádosti o udělení statusu pozorovatele bude tato žádost přeložena a následně ji vedoucí sekretariátu Komise přepošle všem delegacím Komise s prosbou o vyjádření stanoviska ve lhůtě do čtyř týdnů. Následně po obdržení všech stanovisek delegací Komise, předá vedoucí sekretariátu Komise, během dvou týdnu, všem vedoucím delegací Komise, přeložená stanoviska jednotlivých delegací Komise včetně návrhu usnesení, jenž byl dohodnut s prezidentem Komise. 

 4. Komise přijímá usnesení ve věci žádosti o udělení statusu pozorovatele na plenárním zasedání Komise nebo v písemné proceduře (v souladu s článkem 9 Jednacího řádu Komise). Vedoucí sekretariátu Komise bezodkladně vyrozumí žádající organizaci o rozhodnutí Komise. V případě kladného rozhodnutí Komise se od tohoto data počítá doba platnosti statusu pozorovatele při práci Komise – v souladu s § 6 odst. 1. 

 5. Při rozhodování o udělení statusu pozorovatele Komise je nutno dbát na vyvážené zastoupení různých organizací, jejichž činnost je spjata s ochranou a/nebo užíváním vod. 

 6. Pokud se chce organizace v období platnosti již uděleného statusu pozorovatele účastnit porad jiné pracovní skupiny než té, která byla uvedena v její žádosti o status pozorovatele podle § 2 odst. 2 písm. d), vyžaduje její účast na poradách jiné pracovní skupiny předložení doplňkové žádosti s nezbytnými informacemi podle § 2 odst. 2 písm. d) a e). V tomto případě se postupuje podle § 2 odst. 3 a 4, avšak kladné rozhodnutí Komise nemá vliv na prodloužení již uděleného statusu pozorovatele. 

 7. Sekretariát Komise vede průběžně aktualizovaný seznam organizací se statusem pozorovatele a jejich oprávněných zástupců. V případě personálních změn osoby oprávněné zastupovat danou organizaci nebo její osobních údajů, vyrozumí o tom dotyčná organizace písemně sekretariát Komise. Následně sekretariát Komise přepošle neprodleně tuto informaci na vědomí prezidentovi Komise a delegacím Komise. 

 

§ 3
Účast na plenárních zasedáních Komise

 

 1. Organizace, jimž byl udělen status pozorovatele se mohou prostřednictvím pověřeného zástupce bez hlasovacího práva účastnit plenárních zasedání Komise a předkládat informace nebo návrhy související s činností Komise. 

 2. Komise může rozhodnout o projednávání jednotlivých bodů programu jednání bez přítomnosti pozorovatelů. Vztahuje se to hlavně na rozpočtové a personální témata jakož i na body programu porady, které si jedna z delegací vyhradila projednat na neveřejném zasedání. 

 3. Sekretariát Komise v pozvánce na plenární zasedání Komise sdělí pozorovatelům, které body programu jednání budou projednávány bez jejich účasti. Pokud se po rozeslání pozvánky ukáže, že na žádost jedné nebo více delegaci další body programu by neměly být projednávány za přítomnosti pozorovatelů, budou o tom pozorovatelé informováni před plenárním zasedáním. 

 4. Pozorovatelé obdrží podklady připravené na plenární zasedání Komise a zápisy ze zasedání vyjímaje dokumentů a pasáží zápisů, které se vztahují k bodům programu jednání, projednávaným bez účasti pozorovatelů. 

 

§ 4
Účast na zasedáních pracovních skupin Komise

 

 1. Organizace, kterým byl udělen status pozorovatele, se mohou účastnit porad pracovní skupiny Komise prostřednictvím svého zástupce delegovaného do této skupiny bez hlasovacího práva a předkládat informace a návrhy týkající se činnosti pracovní skupiny. 

 2. Pracovní skupina Komise může vždy, na každé etapě domlouvání programu porady, před samotnou poradou rozhodnout, jestli se porada nebo její některé body uskuteční bez účasti pozorovatelů. Sekretariát Komise v pozvánce na poradu pracovní skupiny Komise bude informovat pozorovatele o rozhodnutí pracovní skupiny Komise k této věci. Pokud se po rozeslání pozvánky ukáže, že na žádost jedné nebo více delegaci další body programu jednání by neměly být projednávány za přítomnosti pozorovatelů, budou o tom pozorovatelé informováni před poradou. Rovněž prezident Komise a vedoucí delegací budou o rozhodnutí pracovní skupiny vyrozumění. 

 3. Pozorovatelé obdrží podklady na porady pracovních skupin a také zápisy z těchto porad, vyjma dokumentů a pasáží zápisů, které se týkají bodu programu jednání, o nichž pracovní skupina jednala bez účastí pozorovatelů. 

 

§ 5
Povinnosti organizací se statusem pozorovatele a jejích zástupců

 

 1. Jak organizace se statusem pozorovatele, tak její zástupce mají povinnost zacházet s informacemi, které získaly v rámci účasti v plenárních zasedáních Komise a poradách pracovní skupiny s přiměřenou důvěrnosti. Zejména nesmí dále předávat podklady, zápisy, data a informace, které byly Komisi poskytnuty smluvními stranami nebo organizacemi výhradně pro její potřeby, nebo je využívat pro jiné účely mimo rozsah činnosti Komise. 

 2. Organizace se statusem pozorovatele nesou samy náklady spojené s jejich účastí v činnosti Komise a jejích pracovních skupin. 

 

§ 6
Doba platnosti, odnětí a zánik statusu pozorovatele

 

 1. Komise uděluje organizacím status pozorovatele na období 4 let. 

 2. Sekretariát Komise s šestiměsíčním předstihem upozorní organizaci na blížící se vypršení období statusu pozorovatele. Dva měsíce před vypršením období platnosti statusu pozorovatele může organizace písemně požádat sekretariát Komise o prodloužení jim uděleného statusu pozorovatele na další 4 roky. 

 3. Písemná žádost organizace o prodloužení statusu pozorovatele, pokud splňuje podmínky stanovené v její žádosti nebo doplňkové žádosti o status pozorovatele, nemusí obsahovat součásti podle § 2 odst. 2 těchto pravidel. O prodloužení statusu pozorovatele na další čtyři roky rozhoduje Komise na nejbližším plenárním zasedání, které se koná po obdržení žádosti nebo v písemném řízení. 

 4. Status pozorovatele může být zrušen:

  • na vlastní žádost organizace;
  • pokud se organizace dva roky po sobě aktivně nepodílí na pracích Komise;
  • pokud organizace nebo její zástupce porušují povinnosti související s udělením statusu pozorovatele.

 5. Pokud organizace dva měsíce před uplynutím čtyřletého období statusu pozorovatele nezašle přiměřenou žádost o jeho prodloužení na sekretariát Komise, status zanikne a jeho opětovné získání vyžaduje novou žádost o udělení statusu pozorovatele v souladu s postupy stanovenými v § 2 odstavec 2 až 5. 

 

§ 7
Platnost a změny

 

Tato pravidla vstupují v platnost dnem 15. března 2023. Změny jsou možné pouze na základě usnesení Komise.

 

                              

Schváleno:

 

Heide Jekel

prezidentka Komise

 

Zasady_pozorovatele_15032023.pdf5,14 MB 2023.03.15

Poslední aktualizace: 2008.12.01