Wdrażanie Dyrektyw UE

Konsultacje społeczne dotyczące
projektu drugiej aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami dla
Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry

 

 

Szanowni Obywatele w dorzeczu Odry,
 

celem europejskiej Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) jest utrzymanie oraz poprawa środowiska wodnego oraz osiągnięcie „dobrego stanu“ wszystkich wód do roku 2015. Podstawowym instrumentem służącym realizacji tego celu w dorzeczu Odry jest skoordynowany Plan Gospodarowania Wodami dla całego dorzecza. Pierwszy wspólny „Plan Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry” na cykl planistyczny 2010-2015 został ukończony w marcu 2010 roku przez trzy państwa będące stronami Umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ) – Rzeczpospolitą Polską, Republikę Czeską i Republikę Federalną Niemiec. Natomiast drugi „Plan Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry” na cykl planistyczny 2016-2021 został ukończony w marcu 2015 roku.
 

Zanieczyszczenia wód powstałego w ciągu dziesięcioleci nie da się jednak wyeliminować w ciągu kilku lat, a z pewnością nie we wszystkich wodach jednocześnie. Ramowa Dyrektywa Wodna przewiduje więc m.in. weryfikację oraz w razie potrzeby aktualizację planów gospodarowania wodami co sześć lat, tak aby można było odpowiednio dostosowywać planowanie i programy działań do aktualnego stanu wód oraz ustalonych celów środowiskowych.
 

Poniżej, w ramach konsultacji społecznych, udostępniony zostaje Państwu Projekt drugiej aktualizacji planu gospodarowania wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry. Serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału w tych konsultacjach i przekazywania uwag zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tym dokumencie w terminie do dnia 22 września 2021 roku na adres Sekretariatu MKOOpZ (sekretariat@mkoo.pl) drogą elektroniczną za pośrednictwem maila lub też pisemnie drogą pocztową:
 

Sekretariat MKOOpZ

ul. M. Curie-Skłodowskiej 1

50-381 Wrocław

Polska

 

 

Projekt drugiej aktualizacji planu gospodarowania wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry*:

MKOO_PGW_22032021_PL.pdf3,08 MB 2021.03.22

 

 

Załączniki kartograficzne*:

Mapy_A1-A21_PGW_22032021_PL.pdf38,48 MB 2021.03.22

 

*W celu prawidłowego wyświetlania dokumentów, prosimy o korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek lub zapisywaniu załączników PDF na dysku lokalnym i otwieraniu ich za pomocą dedykowanych programów.


Ostatnia aktualizacja: 2021.03.31