Odkazy

Zde najdete odkazy na související témata:

 

 

 

 

 

Ministerstva a instituce států ležících v povodí Odry

 

 

Polská republika:

 

Ministerstvo námořního hospodářství a vnitrozemské plavby

 

Ministerstvo životního prostředí

 

Státní správa vodního hospodářství
 

Regionální správa vodního hospodářství Gliwice

 

Regionální správa vodního hospodářstvá Vratislav,
 

Regionální správa vodního hospodářství Poznaň
 

Regionální správa vodního hospodářství Štětín
 

Hlavní inspekce životního prostředí
 

Meteorologický a vodohospodářský ústav
 

Státní geologický ústav
 

 

Spolková republika Německo:

 

Spolkový úřad životního prostředí

 

Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody, stavební a jaderná bezpečností

 

Ministerstvo pro rozvoj venkova, životní prostředí a zemědělství státu Brandenburg

 

Ministerstvo zemědělství a životního prostředí Meklenbursku-Předním Pomořansku

 

Saské státní ministerstvo pro životní prostředí a zemědělství

 

Spolkový institut hydrologie

 

 

Česká republika:

 

 

 

 

 

 

 

Informace o EU

 

 

 

 

Mezinárodní říční komise

 

 

Mezinárodní komise pro ochranu Rýna

 

Mezinárodní komise pro ochranu Labe

 

Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje

 

Mezinárodní komise pro ochranu Mázy

 

Mezinárodní komise pro ochranu Šeldy

 

Mezinárodní komise pro ochranu Mosely a Sáry

 

Úmluva o ochraně Bodamského jezera před znečištěním

 

Úmluva o ochraně vod Ženevského jezera před znečištěním

 

Společný sekretariát pro ochranu Wattového moře

 

Mezinárodní komise pro ochranu italsko-švýcarských vod

 

Komise na ochranu Baltského mořského prostředí

 

Konvence pro ochranu mořského životního prostředí v severovýchodním Atlantiku

 

Evropská hospodářská komise OSN (EHK OSN)

 

 

Programy a projekty v povodí Odry

 

 

Návrh ochrany před povodněmi

 

Informatický systém ochrany státu před mimořádným ohrožením

 

 

Informace o povodí

 

 

Odra-Infoservice
 

 

Organizace ochrany přírody


Poslední aktualizace: 2015.02.11