MONERIS

Výsledky „Projektu MONERIS“

 

 

„Modelování emisí živin pro mezinárodní oblast povodí Odry z bodových zdrojů a různých difúzních zdrojů pro historické, současné i budoucí velikosti emisí živin“

 

V rámci zavádění Rámcové směrnice o vodní politice (RS) byly pro analýzu charakteristik oblasti povodí podle čl. 5 odst. 1 RS a pro zpracování Mezinárodního plánu povodí Odry provedeny pouze přibližné odhady vnosů živin do vod a hlavních cest těchto vnosů.

 

Proto bylo na 14. plenárním zasedání MKOOpZ v roce 2011 rozhodnuto, že bude provedeno „Modelování emisí živin pro mezinárodní oblast povodí Odry z bodových zdrojů a různých difúzních zdrojů pro historické, současné i budoucí velikosti emisí živin“ v rámci společného projektu, realizovaného v období 2012-2013. K tomu účelu byl použit model MONERIS (MOdelling Nutrient Emissions in RIver Systems), zaměřený na modelování emisí živin ve větších územních celcích v povodí.

 

V rámci „Projektu MONERIS“ byl modelován resp. odhadnut vývoj nebo změny emisí živin z různých hlavních zdrojů znečištění a cesty jejich vnosu během cca 20-letého zkoumaného období, tj. od roku 2000 až do roku 2021, přičemž bylo toto analyzované období rozděleno do tří časových úseků. Léta 2000-2007 znázorňují „historické“ srovnávací období, léta 2008-2010 ukazují „současné“ období. Pro „budoucí“ řešené období byly k referenčnímu roku 2021 provedeny různé prognózy, které mají ukázat, jak se změní stav vnosů živin v závislosti na rozdílných výchozích a rámcových  podmínkách. První scénář předpokládá, že všechny parametry zůstanou v podstatě stejné a budou zohledněny pouze změny procesu vnosů na základě doby zdržení podzemních vod. V dalších scénářích byl také kvantifikován nebo odhadnut vliv vybraných opatření a možností managementu na redukci emisí živin do vod.

 

Výsledky modelování a popis provedených prací jsou shrnuty do Závěrečné zprávy. Výsledky lze také znázornit na mapách pomocí aplikace StatPlanet©. Celkově lze konstatovat, že výsledky projektu sice umožňují první hrubý odhad aktuálního stavu a vývoje velkoplošných procesů emisí živin v mezinárodní oblasti povodí Odry, jsou však ještě zatíženy četnými nejistotami.

 

V souvislosti s budoucími úkoly bude proto MKOOpZ muset ještě diskutovat a rozhodnout o tom, zda a jak  mají být s využitím koncepce modelu MONERIS a dostupných vstupních dat vykonávány další analýzy, které povedou k upřesnění a dalšímu vývoji získaných výsledků, jež bude také možno dlouhodobě využít k identifikaci opatření a možností managementu ve třetím plánovacím období podle Rámcové směrnice o vodní politice.

 

 

Závěrečná zpráva:

MONERIS_zaverecna_zprava.pdf3,96 MB 2014.09.02

Poslední aktualizace: 2014.09.02