Grupy Robocze

Mandat G1

 

 

MANDAT
Grupa Sterująca „WFD“ (G1)

 

 1. Koordynacja wszystkich merytorycznych i organizacyjnych prac MKOOpZ związanych z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW) wraz z koordynacją działalności podgrup roboczych oraz podgrup roboczych ad hoc, określaniem zakresu prac, działań, danych niezbędnych do przekazania oraz sprawozdawczości na międzynarodowym poziomie A.
   
 2. Wymiana informacji na temat doświadczeń związanych z wdrażaniem RDW w państwach leżących na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry (MODO).
   
 3. Opracowanie koncepcji oraz harmonogramu aktualizacji planu gospodarowania wodami (PGW) dla MODO zgodnie z Art. 13 RDW na potrzeby trzeciego cyklu gospodarowania wodami z uwzględnieniem procesów krajowych. 
   
 4. Koordynacja aktualizacji PGW dla MODO wraz z koordynacją wkładu pracy z innych grup MKOOpZ.
   
 5. Współpraca oraz wymiana doświadczeń Grupy Sterującej z grupami roboczymi MKOOpZ „Powódź“ i „Zanieczyszczenia Awaryjne”.
   
 6. W celu realizacji zadań, proponowanie powoływania i rozwiązywania podgrup roboczych lub podgrup roboczych ad hoc (uzasadnienie, zdefiniowanie zadań pod względem merytorycznym i terminowym).

Ostatnia aktualizacja: 2022.11.14