Grupy Robocze

Mandat G2

 

 

MANDAT
Grupa Robocza G2 „Powódź”

 

 1. Koordynacja zadań związanych z wdrażaniem Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim:
 • zapewnienie wymiany istotnych informacji między państwami członkowskimi w celu weryfikacji oraz ewentualnej aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego;
   
 • koordynacja weryfikacji oraz ewentualnej aktualizacji określonych obszarów o potencjalnym znaczącym ryzyku powodziowym;
   
 • zapewnienie wymiany informacji przy weryfikacji oraz ewentualnej aktualizacji map zagrożenia oraz map ryzyka powodziowego;
   
 • informacja na temat wdrażania znaczących pod względem strategicznym, transgranicznych działań z zakresu ochrony przed negatywnymi skutkami powodzi, w szczególności tych zawartych w międzynarodowym Planie zarządzania ryzykiem powodziowym dla MODO;
   
 • koordynacja weryfikacji oraz aktualizacji międzynarodowego Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla MODO.
   
 1. Stała wymiana informacji o aktualnych na poziomie krajowym:
 • pracach prowadzonych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej;
   
 • systemach osłony przeciwpowodziowej i prognoz;
   
 • systemach gromadzenia, przetwarzania i przesyłania danych wykorzystywanych do oceny przebiegu powodzi.
   
 1. Opracowanie oraz regularna aktualizacja planu komunikacji zapewniającego przekazywanie istotnych informacji w czasie zdarzeń powodziowych o znaczeniu transgranicznym pomiędzy kompetentnymi w tym zakresie instytucjami.
 1. Wymiana informacji na temat strategicznych dokumentów z zakresu ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy oraz niedoborom wody, opracowywanych na poziomie krajowym.
 1. Współpraca przy rozwijaniu modeli służących optymalizacji działań na ciekach transgranicznych w zakresie ochrony przed negatywnymi skutkami powodzi oraz przekazywanie dostępnych w tym zakresie danych hydrologicznych do wspólnej bazy danych MKOOpZ, jak również ich regularna aktualizacja.
 1. Wnioskowanie o utworzenie podgrupy roboczej ad hoc w ramach Grupy Roboczej G2 po zdefiniowaniu jej zadań pod względem merytorycznym i czasowym oraz opracowaniu projektu jej mandatu.
 1. Współpraca oraz wymiana doświadczeń Grupy Roboczej G2 z innymi grupami roboczymi MKOOpZ w zakresie posiadanych kompetencji merytorycznych.

 

 

Mandat_G2_pl.pdf53,53 KB 2023.01.09

Ostatnia aktualizacja: 2022.12.31