Mandat Podgrupy Roboczej ad hoc „Górnictwo”

Mandat Podgrupy Roboczej ad hoc „Górnictwo“


 

MANDAT
Podgrupa Robocza ad hoc „Górnictwo”

 

Wraz z drugą aktualizacją Planu Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry (MODO) na cykl planistyczny 2022–2027 „Negatywne skutki dla środowiska wynikające z działalności czynnych oraz wyłączonych z eksploatacji kopalni węgla brunatnego, w szczególności dla wód podziemnych” zostały uznane za kolejny istotny problem gospodarki wodnej o charakterze ponadregionalnym. W celu koordynacji tego zadania na 24 Plenarnym Posiedzeniu MKOOpZ w dniu 2 grudnia 2021 r. podjęto uchwałę o utworzeniu Podgrupy Roboczej ad hoc „Górnictwo” w ramach Grupy Roboczej G1. Podgrupa Robocza ad hoc otrzymuje następujący mandat:

 

 1. Opracowanie aktualizacji „Strategii wspólnego rozwiązywania istotnych problemów gospodarki wodnej na MODO” (z roku 2019) w celu uzupełnienia jej o nowy istotny problem gospodarki wodnej dotyczący tematyki górnictwa odkrywkowego.
 1. Uzgodnienie propozycji ponadregionalnych wymagań dla jednolitych części wód znajdujących się pod wpływem górnictwa węgla brunatnego w celu zmniejszenia presji ze strony górnictwa odkrywkowego na rzecz osiągnięcia dobrego stanu lub potencjału wód na MODO:
 1. w odniesieniu do potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych;
 1. w odniesieniu do stanu ilościowego i chemicznego jednolitych części wód podziemnych;
 1. w odniesieniu do kopalni czynnych oraz wyłączonych z eksploatacji (tereny pogórnicze, sanacja kopalń);
 1. z uwzględnieniem skutków zmian klimatu dla odwadniania w górnictwie i w gospodarce wodnej.
 1. Wspieranie Grupy Roboczej G1 w realizacji zadań wynikających z Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej związanych z problematyką górnictwa węgla brunatnego na MODO:
 1. w zakresie zagadnień pojawiających się w bieżącym cyklu planistycznym, tj. w latach 2022–2027;
 1. przy przygotowywaniu części Planu Gospodarowania Wodami na lata 2028–2033;
 1. przy opracowywaniu zaleceń dotyczących programów działań na poziomie krajowym w ramach planów gospodarowania wodami w poszczególnych państwach członkowskich.
 1. Udzielanie wsparcia innym grupom i podgrupom roboczym MKOOpZ przy opracowywaniu zagadnień związanych z tematyką górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego.
 1. Wymiana informacji w ramach Podgrupy Roboczej ad hoc „Górnictwo” na temat wyników badań i opracowań związanych z przedmiotem działalności Podgrupy Roboczej ad hoc „Górnictwo” w szczególności w zakresie gospodarowania wodami z uwzględnieniem bilansu wodnego, skutków zmian klimatu oraz technologii prac sanacyjnych i rekultywacyjnych na terenach górniczych.
 1. Przedkładanie sprawozdań Grupie Roboczej G1 na temat stanu realizacji zadań Podgrupy Roboczej ad hoc „Górnictwo”.

 

 

Mandat_Podgrupa_Gornictwo_20_05_2022_pl.pdf119,28 KB 2022.05.20

Ostatnia aktualizacja: 2022.12.31