G1 WFD

Mandát G1

 

 

MANDÁT
Pracovní skupina G1 „RSV“

 

 1. Koordinace veškerých prací MKOOpZ souvisejících s implementací rámcové směrnice o vodách (RSV), zejména:
 • vypracování koncepce rozsahu práce, koncepce činnosti a koncepce časového plánu aktualizace Plánu mezinárodní oblasti povodí Odry (Plánu MOPO) podle článku 13 RSV pro další plánovací období při zohlednění národních postupů;
   
 • odsouhlasení rozsahu nezbytných dat k předání do sdílené databáze MKOOpZ a přiměřené zaúkolovaní pracovní skupiny G5 „Správa dat“;
   
 • koordinace aktualizace Plánu MOPO a významných problémů hospodaření s vodami v rozsahu stejném jako ostatní pracovní skupiny, podskupiny nebo ad hoc pracovní podskupiny působící v rámci pracovní skupiny G1;
   
 • výměna informací o plněných úkolech a zkušenostech na národní úrovni;
   
 • činnost spojená s podáváním zpráv na mezinárodní úrovni.
   
 1. Koordinace úkolů pověřených podřízeným pracovním podskupinám a ad hoc pracovním podskupinám, včetně úkolů, které nejsou zahrnuté do časového plánu práce aktualizace Plánu MOPO.
 1. Převzetí iniciativy k ustavování ad hoc pracovních podskupin, včetně definování její úkolů a časového plánu práce a také vypracování návrhu mandátu.
 1. Spolupráce a výměna zkušenosti s ostatními pracovními skupinami MKOOpZ v rámci svých odborných kompetencí.

 

 

Mandat_G1_cz.pdf36,26 KB 2023.01.09

Poslední aktualizace: 2022.12.31