Mandát ad hoc pracovní podskupiny „Hornictví”

Mandát ad hoc pracovní podskupiny „Hornictví“


 
Mandát ad hoc pracovní podskupiny „Hornictví“
v rámci Řídící skupiny WFD (G1) MKOOpZ
 
 

Společně s druhou aktualizací Plánu mezinárodní oblasti povodí Odry (MOPO) pro plánovací období 2022–2027 byl jako další nadregionální významný problém hospodaření s vodou identifikován „Nepříznivé dopady na životní prostředí následkem aktivní a bývalé těžby hnědého uhlí, zvláště na podzemní vody“. Za účelem koordinace tohoto úkolu bylo na 24. plenárním zasedání MKOOpZ dne 2. prosince 2021 usneseno o zřízení ad hoc pracovní podskupiny „Hornictví“ v rámci pracovní skupiny G1. Ad hoc pracovní podskupině je udělen tento mandát:

 

 1.  Vypracování aktualizace „Strategie naplnění společných cílů pro významné problémy hospodaření s vodou v MOPO“ (z roku 2019) za účelem jejího doplnění o nový významný problém hospodaření s vodou týkající se problematiky povrchové těžby.
   
 2.  Ujednání návrhu nadregionálních požadavků na vodní útvary ovlivněné těžbou hnědého uhlí s cílem snížit vlivy z povrchové těžby na dosažení dobrého stavu nebo potenciálu vod v MOPO:
   
  •  týkajících se ekologického potenciálu a chemického stavu útvarů povrchových vod,
    
  •  týkajících se kvantitativního a chemického stavu útvarů podzemních vod,
    
  •  týkajících se aktivních i uzavřených dolů (těžební oblasti a sanace dolů),
    
  •  zohledňujících dopady změny klimatu pro důlní odvodňování a ve vodním hospodářství.
    
 3.  Podpora činnosti pracovní skupiny G1 při plnění úkolů vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, vztahujících se k problematice těžby hnědého uhlí v MOPO:
   
  •  při otázkách objevujících se v současném plánovacím období, tj. 2022–2027,
    
  •  při přípravě částí Plánu MOPO na období 2028–2032,
    
  •  při vypracování doporučení pro programy opatření na národní úrovni plánů povodí v jednotlivých členských státech.
    
 4.  Podpora ostatních pracovních skupin a podskupin MKOOpZ během práce na úkolech souvisejících s problematikou povrchové těžby hnědého uhlí.
   
 5.  Výměna informací v rámci ad hoc pracovní podskupiny „Hornictví“ o výsledcích studií a výzkumů souvisejících s předmětem činnosti ad hoc pracovní podskupiny „Hornictví“ hlavně v oblasti vodního hospodářství s ohledem na vodní bilanci, následky změny klimatu a technologii pro sanaci a rekultivaci těžebních oblastí.
   
 6.  Předkládání zpráv Řídící skupině G1 o stavu plnění úkolů ad hoc pracovní podskupiny „Hornictví“.
Mandat_podskupina_Hornictvi_20_05_2022_cz.pdf186,39 KB 2022.05.20

Poslední aktualizace: 2022.09.21