G2 Povodeň

Mandát G2

 

 

MANDÁT
Pracovní skupina „Povodeň“ (G2)

 

 1. Koordinace úkolů při zavádění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik

 

 • zajištění výměny důležitých informací pro přezkoumání a popř. aktualizaci předběžného vyhodnocení povodňových rizik mezi členskými státy;
   
 • koordinace přezkoumání a popř. aktualizace určených oblastí s potenciálním významným povodňovým rizikem;
   
 • zajištění výměny informací při přezkoumání a popř. aktualizaci map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik;
   
 • výměna informací o realizaci strategicky významných přeshraničních opatření managementu povodňových rizik, zejména těch opatření, která jsou uvedena v mezinárodním Plánu pro zvládání povodňových rizik v MOPO;
   
 • koordinace přezkoumání a popř. aktualizace mezinárodního Plánu pro zvládání povodňových rizik v MOPO.
   
 1. Výměna informací o existujících předpovědních a varovných povodňových systémech a jejich dalším vývoji
 • analýza stávajících systémů sběru, zpracování a přenosu dat využívaných k hodnocení průběhu povodní; návrhy na jejich modernizaci;
   
 • návrhy zdokonalení předpovědních a varovných povodňových systémů vývojem a uplatněním nástrojů k modelování srážko-odtokových vztahů a k řízení odtoku.
 1. Podněty k vývoji společných přeshraničních použitelných modelů pro optimalizaci opatření v oblasti ochrany před povodněmi.
   
 2. Shromažďování a výměna informací o národních projektech v oblasti ochrany před povodněmi; návrhy dalších výzkumných prací.
   
 3. Výměna informací s ostatními pracovními skupinami a organizacemi zabývajícími se povodňovými otázkami, spolupráce s nevládními organizacemi působícími v povodí Odry.
   
 4. Výměna informací o hydrologických údajích potřebných k realizaci úkolů pracovních skupin uložených Komisí.

 


Poslední aktualizace: 2016.02.08