G1 WFD

Mandát G1

 

 

MANDÁT
Řídící skupina „WFD” (G1)
 
 1. Koordinace všech odborných a organizačních prací MKOOpZ souvisejících s Rámcovou směrnicí o vodách (RSV), včetně koordinace činnosti pracovních podskupin a ad hoc pracovních podskupin, stanovení rozsahu prací, aktivit, poskytovaných dat a podávání zpráv na mezinárodní úrovni A.
   
 2. Výměna informací o zkušenostech se zaváděním RSV ve státech ležících v mezinárodní oblasti povodí Odry (MOPO).
   
 3. Vypracování koncepce a harmonogramu aktualizace Plánu MOPO podle článku 13 RSV pro třetí plánovací období při zohlednění národních postupů.
   
 4. Koordinace aktualizace Plánu MOPO včetně koordinace příspěvků ostatních skupin MKOOpZ.
   
 5. Spolupráce a výměna zkušeností Řídící skupiny s pracovními skupinami MKOOpZ „Povodeň“ a „Havarijní znečištění“.
   
 6. Za účelem plnění úkolů navrhování ustavení a zrušení pracovních podskupin nebo ad hoc pracovních podskupin (odůvodnění, věcné a časové vymezení úkolů).

Poslední aktualizace: 2022.11.14