Pozorovatelé

Zásady udělení statutu pozorovatele u MKOOpZ

 

 

ZÁSADY UDĚLENÍ STATUTU POZOROVATELE

u Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním pro mezinárodní a národní organizace


(Čl.13, odst.1 Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním; čl. 8 Jednacího řádu)

 

§ 1
Okruh použití


Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (dále Komise) může udělit statut pozorovatele národním a mezinárodním organizacím, jejichž činnost je spjata s ochranou vod (dále organizace), na jejich vlastní žádost nebo jim statut pozorovatele nabídnout.

Dále uvedené zásady upravují

 • podmínky, které musí organizace splňovat, máli jim být status pozorovatele udělen,
 • postup udělení statutu pozorovatele organizacím a
 • práva a povinnosti spojené se statutem pozorovatele.

Jiné formy spolupráce ve smyslu čl. 13 odst. 1 Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním (dále Dohody) zůstávají těmito zásadami nedotčeny.

 

§ 2
Podmínky a postup pro udělení statutu pozorovatele mezinárodním a národním organizacím

 

 1. Podmínkou pro udělení statutu pozorovatele je:

a) uznání cílů a základních principů Dohody;

b) činnost organizace souvisí s ochranou vod, je v souladu s Dohodou a organizace disponuje odpovídající

odborností, která jí umožňuje podílet se na činnosti Komise;

c) existence organizační struktury, která může zajistit spolupráci s Komisí;

d) madát udělený členy, příp. kompetentním orgánem organizace;

e) těžiště činnosti s přeshraničním, nebo alespoň nadregionálním zaměřením.

 1. Žádost o udělení statutu pozorovatele se předává Sekretariátu. Žádost má:

a) popsat organizaci, její kompetence a zkušenosti, které chce u Komise uplatnit a obsahovat jméno pověřeného zástupce, který se bude jednání Komise účastnit;

b) uvést důvody, proč se organizace domnívá, že její příspěvek bude přínosem pro práci Komise;

c) obsahovat písemný závazek, že organizace bude dodržovat povinnosti, které pro ni budou vyplývat z Dohody a z Jednacího řádu Komise.

 1. Při doporučení žádosti o udělení statutu pozorovatele: ji vedoucí Sekretariátu bezodkladně předá všem delegacím s prosbou o zaujetí stanoviska. Vedoucí Sekretariátu předá stanoviska delegací všem vedoucím delegací s návrhem rozhodnutí.
   
 2. Rozhodnutí o žádosti o udělení statutu pozorovatele přísluší Komisi. Komise vyrozumí písemně o svém rozhodnutí žadatele.
   
 3. Při rozhodování o udělení statutu pozorovatele je nutno dbát na vyvážené zastoupení různých organizací, jejichž činnost je spjata s ochranou vod.
   
 4. Sekretariát vede seznam organizací, jimž byl udělen statut pozorovatele.

 

§ 3
Účast na zasedáních a na práci Komise

 

 1. Organizace, jimž byl udělen statut pozorovatele, mohou předkládat Komisi informace a návrhy, které jsou z hlediska cílů Dohody žádoucí. Mohou se prostřednictvím pověřeného zástupce bez práva hlasování účastnit zasedání Komise. Komise může v případě jednotlivých bodů programu rozhodnout o zasedání bez přítomnosti pozorovatelů.
   
 2. Sekretariát sdělí organizacím v pozvánce, zda určité body programu, mají být projednány pouze za přítomnosti delegací, pokud to v době rozesílání pozvánek je již známo.
   
 3. Účast organizací na práci pracovních skupin se může uskutečnit prostřednictvím

a) pozvání vybraných odborných zástupců organizací se statutem pozorovatele na tématicky zaměřená zasedání pracovní skupiny;

b) slyšení organizací se statutem pozorovatele;

c) vyžádaného písemného stanoviska.

 1. O účasti rozhoduje pracovní skupina. O příslušných usneseních pracovních skupin bude Sekretariát informovat prezidenta a vedoucí delegací.
   
 2. Organizace, jimž byl udělen statut pozorovatele, obdrží podklady pro zasedání Komise a protokoly ze zasedání, případně bez podkladů a pasáží, které se vztahují k bodům programu, projednávaným bez účasti pozorovatelů. K bodům programu, projednávaných pouze za přítomnosti delegací, patří rozpočet, personální otázky a body programu, o jejichž interní projednání požádala některá z delegací.
   
 3. Organizace mají s informacemi, které získaly v rámci spolupráce s Komisí, zacházet s přiměřeným stupněm důvěrnosti; zejména nesmí dále předávat nebo zneužívat pro účely mimo působnost Komise údaje a informace, které byly Komisi poskytnuty smluvními stranami nebo organizacemi výhradně pro její potřeby.
   
 4. Pozorovatelé nesou sami náklady spojené s účastí na zasedáních, poradách a práci Komise.

 

§ 4
Odejmutí statutu pozorovatele


Komise může organizaci odejmout statut pozorovatele v případě, že organizace opakovaně porušuje podmínky a povinnosti spojené s udělením statutu pozorovatele.

 

§ 5
Nabytí účinnosti a změny


Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 19. října 2002. Změny jsou možné pouze na základě usnesení Komise po vyslyšení organizace se statutem pozorovatele, uděleným na základě těchto zásad.


Schváleno : Prezident MKOOpZ


Poslední aktualizace: 2008.12.01