Informace o MKOOpZ

Jednací řád MKOOpZ

Schváleno na 15. plenárním zasedání MKOOpZ dne 5.12.2012

Jednací řád zohledňuje změny schválené usnesením MKOOpZ č. 120 ze dne 26.04.2016 a usnesením MKOOpZ č. 124 ze dne 25.09.2017

 

 

JEDNACÍ ŘÁD

Mezinárodní komise pro ochranu Odry
před znečištěním
stanovený podle čl. 5 odst. 3 Dohody o Mezinárodní komisi
pro ochranu Odry před znečištěním

 

Článek 1
Okruh použití


Na základě Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním (dále jen: Dohoda) platí pro činnost Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (dále jen: Komise) a jejích pracovních skupin a podskupin tento Jednací řád.

 

Článek 2
Předsednictví Komise
(čl. 6 Dohody)

 

 1. Předsednictví Komise převezme vždy na dobu tří let delegace jedné ze smluvních stran (dále jen: delegace). Předsednictví převezmou delegace v takovém pořadí,  jak jsou uvedeny v preambuli polského znění Dohody (Polská republika, Česká republika, Spolková republika Německo). Předsednictví se přebírá vždy k počátku roku. Prvé období předsednictví delegace Polské republiky končí ke konci roku 2001.
   
 2. Pokud se delegace zřekne předsednictví, toto připadne bezprostředně následující delegaci. Zřeknutí bude sděleno ostatním delegacím písemně nejpozději šest měsíců před převzetím předsednictví. V tomto případě přechází předsednictví na další delegaci v pořadí podle čl. 2 odst. 1.

 

Článek 3
Prezident
(čl. 6 Dohody)

 

 1. Prezidenta Komise (dále jen: prezident) jmenuje delegace, která v odpovídajícím časovém údobí převezme předsednictví. Jmenování se uskuteční před převzetím předsednictví a na dobu jeho trvání. Delegace mající předsednictví může v době jeho trvání jmenovat jiného prezidenta. Jmenování je neprodleně sděleno ostatním delegacím s uvedením data, ke kterému přecházejí kompetence na nového prezidenta.
   
 2. Prezident může požádat delegace, aby jej informovaly o stavu prací na realizaci čl. 1 Dohody. Prezident může kdykoli požádat předsedy pracovních skupin o podání informace o plnění plánu práce pracovních skupin.
   
 3. Prezident řídí řádná a mimořádná zasedání Komise a porady vedoucích delegací.
   
 4. Prezident zastává své práce pomocí finančních a věcných prostředků, které mu jsou k dispozici v rámci rozpočtu Komise, s podporou sekretariátu Komise, případně v rámci prostředků, které jsou mu dány k dispozici smluvní stranou, jejíž delegace má předsednictví.
   
 5. Komisi zastupuje prezident. Pro právní úkony v rámci běžného provozu uděluje vedoucímu sekretariátu (čl. 15 odst. 11) plnou moc, pokud jsou tyto úkony v rámci schváleného rozpočtu.
   
 6. V případě překážky zastupuje prezidenta jiný člen delegace, mající předsednictví.

 

Článek 4
Členové Komise
(čl. 5 odst. 1 Dohody)

 

 1. Po jmenování smluvními stranami sdělí vedoucí delegací sekretariátu jména a služební adresy (s uvedením telefonního čísla a e-mailové adresy) vedoucích delegací a delegátů, jmenovaných smluvními stranami podle čl. 5 odst. 1 Dohody. Vedoucí delegací informují rovněž sekretariát o odvolání delegátů. Vedoucí sekretariátu zpraví prezidenta a vedoucí ostatních delegací o veškerých změnách v personálním složení Komise.
   
 2. Předsedové pracovních skupin a podskupin se účastní zasedání Komise, i když nejsou členy delegace.


Článek 5
Experti
(čl. 5 odst. 2 Dohody)


Pokud si delegace na zasedání Komise, porady vedoucích delegací nebo porady pracovních skupin a podskupin přizve k projednání určitých otázek experty, je třeba toto vždy sdělit sekretariátu s udáním jejich jména a odbornosti. V případě zasedání Komise nebo porady vedoucích delegací informuje sekretariát prezidenta o přizvaných expertech. V případě porad pracovních skupin a podskupin informuje o tom jejich předsedy. Vzniklé náklady jdou k tíži této delegace.

 

Článek 6
Řádná zasedání Komise
(čl. 7 odst. 1 Dohody)

 

 1. Místo a termín řádných zasedání budou dohodnuty vždy na posledním řádném zasedání Komise v roce na následující kalendářní rok. Nejpozději dva měsíce před zasedáním zašle prezident vedoucím delegací a předsedům pracovních skupin písemnou pozvánku a návrh programu jednání. V průběhu dvou týdnů mají vedoucí delegací možnost sdělit prezidentu připomínky a doplňky k návrhu programu jednání. Na tomto podkladě sestaví prezident předběžný program jednání.
   
 2. Předběžný program jednání sestavený prezidentem bude zaslán sekretariátem čtyři týdny před zasedáním vedoucím delegací a předsedům pracovních skupin a podskupin. Vedoucí delegací předají předběžný program jednání ostatním členům delegace, a také jiným účastníkům zasedání (např. expertům). Pracovní skupiny předají sekretariátu podklady pro jednání nejpozději pět týdnů před zasedáním. Sekretariát přeloží a upraví předané podklady a zašle je vedoucím delegací, předsedům pracovních skupin a podskupin a jiným účastníkům zasedání nejpozději dva týdny před zasedáním.
   
 3. Nejpozději tři týdny před zasedáním potvrdí vedoucí delegací sekretariátu svou účast a sdělí jména členů delegace a dalších osob, kteří se ho zúčastní.

 

Článek 7
Mimořádná zasedání Komise
(čl. 7 odst. 2 Dohody)

 

 1. Mimořádná zasedání mohou být svolána prezidentem na základě podnětu minimálně jedné z delegací, případně z jeho vlastního podnětu, k němuž si vyžádá stanovisko všech vedoucích delegací.
   
 2. Vedoucí delegace, která si přeje svolání mimořádného zasedání Komise, požádá o to prezidenta s uvedením návrhu programu zasedání. Prezident svolá po projednání s vedoucími ostatních delegací mimořádné zasedání co nejdříve. Zasedání se uskuteční do 2 měsíců od podání žádosti.
   
 3. V naléhavých případech může prezident zkrátit lhůtu pro zaslání podkladů sekretariátem na deset dnů před zasedáním. V ostatním platí přiměřeně čl. 6.

 

Článek 8
Spolupráce
(čl. 13 odst. 1 Dohody)

 

 1. Komise se může usnést a přizvat na svá zasedání pozorovatele z jiných zemí a národních nebo mezinárodních organizací, jejichž činnost je spjata s ochranou vod. Jejich účast může být omezena na jednotlivé body programu jednání. Komise schvaluje zásady pro udělení statutu pozorovatele mezinárodním a národním organizacím, jejichž činnost je spjata s ochranou vod a dalšími úkoly, kterými byla Komise pověřena podle čl. 2 odst. 3 Dohody.
   
 2. Komise se může usnést a vyslat pozorovatele na zasedání národních či mezinárodních organizací, eventuálně požádat o status pozorovatele. V naléhavých případech může rozhodnout prezident.

 

Článek 9
Písemné řízení
(čl. 8 odst. 3 Dohody)

 

 1. Mimo zasedání může Komise přijímat usnesení na základě písemného řízení. Platí to také pro usnesení týkající se doporučení a návrhů, které jsou určeny smluvním stranám.
   
 2. Písemné řízení může zahájit prezident, popřípadě vedoucí sekretariátu po získání souhlasu prezidenta, rozesláním návrhu usnesení k zaujetí stanoviska. Písemné řízení může prezident také zahájit na návrh některé delegace, pokud tato delegace předloží návrh usnesení podepsaný jejím vedoucím. Se souhlasem prezidenta předá vedoucí sekretariátu bezodkladně návrh usnesení této delegace všem vedoucím ostatních delegací k zaujetí stanoviska.
   
 3. Usnesení platí jako schválené, jakmile všechny delegace vyjádří písemně souhlas, nebo pokud je během dvou měsíců po odeslání žádná delegace nezamítne. V naléhavých případech může prezident po dohodě se všemi účastníky řízení stanovit kratší lhůtu. Pokud k návrhu usnesení nejsou námitky, sdělí toto vedoucí delegací sekretariátu co nejdříve. Pokud určená lhůta nepostačuje ke schválení v rámci jedné delegace, sdělí to vedoucí delegace prezidentovi, který na tomto základě lhůtu prodlouží a informuje o tom ostatní delegace. O výsledku písemného řízení budou delegace informovány prezidentem nejpozději do jednoho měsíce po rozhodnutí o usnesení. Bude-li v písemném řízení návrh usnesení zamítnut, je třeba jej uvést na program příštího řádného zasedání Komise.


Článek 10
Porady vedoucích delegací
(čl. 7 odst. 3 Dohody)

 

 1. Porad vedoucích delegací se zúčastňují prezident, vedoucí delegací a vedoucí sekretariátu. Kromě vedoucích delegací se mohou zúčastnit maximálně dva další členové každé delegace, v případě potřeby i předsedové pracovních skupin a podskupin a další pracovníci sekretariátu.
   
 2. Porady vedoucích delegací svolává prezident. Jinak platí přiměřeně čl. 6 a 7.
   
 3. Poradám vedoucích delegací přísluší koordinovat úkoly k realizaci cílů stanovených Dohodou a případně stanovit pořadí prací. Porady mají dále za úkol projednat aktuální žádosti smluvních stran, odstraňovat eventuální neshody a popřípadě připravovat řádná a mimořádná zasedání Komise. Výsledky porad vedoucích delegací budou předloženy k projednání na nejbližším zasedání Komise. Příslušnost Komise k přijímání usnesení zůstává nedotčena.
   
 4. Vedoucí delegací se mohou u příležitosti svých porad nechat informovat prezidentem o činnosti Komise a pracovních skupin.

 

Článek 11
Pracovní skupiny
(čl. 9 Dohody)

 

 1. Zřízení pracovních skupin, stanovení jejich úkolů formou mandátů a plánů práce a určení počtu jejich členů přísluší Komisi. Prezident může pracovním skupinám udílet se souhlasem vedoucích delegací úkoly. V naléhavých případech si může prezident vyžádat tento souhlas dodatečně.
   
 2. Vedoucí delegací sdělí sekretariátu jména a služební adresy (telefon, e-mail) členů pracovních skupin. Přitom bude určen vždy jeden jmenovaný člen jako mluvčí delegace v pracovní skupině. Vedoucí delegací informují rovněž sekretariát o odvolání členů pracovních skupin. Vedoucí sekretariátu zpraví o veškerých změnách v personálním složení pracovních skupin prezidenta, vedoucí delegací, předsedy pracovních skupin jmenované ve smyslu čl. 9 odst. 3 Dohody a členy pracovní skupiny, které se změny týkají.
   
 3. Komise jmenuje předsedy pracovních skupin na období 3 let. Za předsedy pracovních skupin by měli být jmenováni pokud možno delegáti. Předsedové pracovních skupin se principiálně nevyjadřují za své delegace. Komise jmenuje jednoho člena pracovní skupiny na období 3 let jako zástupce předsedy. Předseda a zástupce předsedy mohou být znovu jmenováni na další tříletá funkční období. Ve zvláště odůvodněných případech může Komise odvolat předsedu resp. zástupce předsedy pracovních skupin před uplynutím jejich funkčního období. Pokud se předseda pracovní skupiny nebude moci krátkodobě zúčastnit porady pracovní skupiny, vedoucích delegací nebo zasedání Komise, bude ho zastupovat zástupce předsedy.
   
 4. Předsedové pracovních skupin informují Komisi na řádných zasedáních o postupu prací v pracovních skupinách. Pracovní skupiny předají do sekretariátu šest týdnů před řádným zasedáním Komise písemné návrhy usnesení, jakož i konkrétní plán práce na příští kalendářní rok a harmonogram práce na další dva roky. Pracovní skupiny kontrolují pravidelně své mandáty a je-li to nutné, navrhují Komisi provedení změn.
   
 5. V ostatním platí pro činnost pracovních skupin přiměřeně ustanovení tohoto Jednacího řádu. V případě potřeby může Komise vydat pro činnost pracovních skupin jednotné doplňující a upřesňující pokyny.

 

Článek 12
Porady pracovních skupin

 

 1. Svolávání porad pracovních skupin provádí sekretariát podle harmonogramu porad po dohodě s příslušným předsedou pracovní skupiny. Pracovní porady jsou plánovány tak, aby byla zajištěna včasná příprava zasedání Komise. Harmonogram porad se plánuje vždy dopředu na další kalendářní rok. Pokud to bude nutné pro plnění úkolů stanovených Komisí nebo poradami vedoucích delegací, svolá vedoucí sekretariátu z podnětu předsedy příslušné pracovní skupiny poradu i mimo harmonogram porad.
   
 2. Sekretariát vyhotoví během dvou týdnů protokol z porady pracovní skupiny a předá ho předsedovi pracovní skupiny ke schválení. Předseda pracovní skupiny schválí protokol nejpozději během dvou týdnů a sekretariát jej nejpozději během dvou týdnů přeloží do ostatních jazyků a předá všem členům pracovní skupiny. Protokol je považován za schválený, pokud k němu žádná delegace nevznese během dvou týdnů písemné připomínky prostřednictvím mluvčích delegací. Budou-li vzneseny připomínky, přeloží je sekretariát nejpozději během dvou týdnů a předá je mluvčím ostatních delegací, kteří mají dva týdny na jejich akceptaci nebo zamítnutí, přičemž již nemohou vznášet nové připomínky. Zamítne-li některý mluvčí delegace připomínky, uskuteční se konečné schválení protokolu v bodech, ke kterým byly vzneseny připomínky, na příští poradě pracovní skupiny. Schválený protokol je předán členům pracovní skupiny, předsedům všech pracovních skupin a podskupin, vedoucím delegací a prezidentovi.


Článek 13
Pracovní podskupiny

 

 1. Komise může k plnění stanovených úkolů zřizovat stálé nebo ad hoc pracovní podskupiny v rámci pracovních skupin.
   
 2. Činnost pracovní podskupiny je řízena a koordinována tou pracovní skupinou, v jejímž rámci byla zřízena.
   
 3. Pro činnost pracovních podskupin platí přiměřeně ustanovení čl. 11 a 12.

 

Článek 14
Sekretariát
(čl. 11 Dohody)

 

 1. Sekretariát podporuje organizačně a odborně Komisi, prezidenta a pracovní skupiny a podskupiny při plnění jejich úkolů. Připravuje zasedání a porady a účastní se jich. Delegace vyřizují písemný styk s Komisí prostřednictvím sekretariátu. Sekretariát zabezpečuje včasné předávání dokumentů. Sekretariát zajišťuje včasný a správný překlad dokumentů a rovněž tlumočení na zasedáních/poradách.
   
 2. Sekretariát podléhá prezidentovi Komise a je řízen vedoucím sekretariátu. Vedoucího sekretariátu, odborné pracovníky a odborníka na práce GIS vybere po provedení výběrového řízení ve státech smluvních stran výběrová komise složená z prezidenta, vedoucích delegací a případně dalších jmenovaných zástupců delegací. Při výběru odborných pracovníků a odborníka na práce GIS je vedoucí sekretariátu členem výběrové komise. Pro zajištění zvyšování úrovně odborných znalostí a umožnění střídání při zaměstnávání v sekretariátu osob ze států smluvních stran jsou vedoucí sekretariátu, odborní pracovníci a odborník na práce GIS přijímáni do zaměstnání prezidentem Komise se souhlasem Komise na základě pracovní smlouvy uzavřené na dobu určitou, maximálně na dobu pěti let. Se souhlasem Komise lze jednorázově znovu zaměstnat vedoucího sekretariátu, odborné pracovníky a odborníka na práce GIS bez nutnosti vypsání nového konkurzu maximálně na dobu pěti let. K propuštění vedoucího sekretariátu, odborného pracovníka a odborníka na práce GIS je nutný předchozí souhlas Komise.
   
 3. Vedoucí sekretariátu je zodpovědný za chod sekretariátu; se souhlasem prezidenta vydá pro sekretariát pracovní řád a příslušné služební instrukce.
   
 4. Ostatní personál sekretariátu přijímá prezident na návrh a po dohodě s vedoucím sekretariátu v rámci rozpočtu a plánu pracovních míst a tento personál bude podle tohoto postupu rovněž zařazován do tarifních tříd a propouštěn. Vedoucí sekretariátu zpraví Komisi o přijetí do práce nebo přeřazení do jiné kvalifikační třídy.
   
 5. Zásady pro odměňování pracovníků sekretariátu stanoví Komise.
   
 6. Vedoucí sekretariátu informuje Komisi na každém řádném zasedání o činnosti sekretariátu a čerpání rozpočtu. Je zodpovědný za přípravu návrhu rozpočtu a za výpočet příspěvků smluvních stran, jakož i za správu příjmů a vydání Komise.
   
 7. Sekretariát zpracuje ve lhůtě dvou týdnů o každém zasedání Komise a poradě vedoucích delegací závěrečný protokol a předá ho prezidentovi ke schválení. Prezident schválí protokol nejpozději během dvou týdnů. Tento protokol pak sekretariát přeloží nejpozději během dvou týdnů do ostatních jazyků a předá jej vedoucím delegací. Protokol platí jako schválený, pokud některá delegace ve lhůtě jednoho měsíce nevznese písemně připomínky. Pokud budou vzneseny připomínky, přeloží je sekretariát nejpozději během dvou týdnů a předá ostatním vedoucím delegací, kteří mají dva týdny na jejich akceptaci nebo zamítnutí, přičemž již nemohou vznášet nové připomínky. Budou-li připomínky některým vedoucím delegace zamítnuty, uskuteční se konečné schválení závěrečného protokolu v bodech, ke kterým byly vzneseny připomínky, na nejbližším zasedání Komise, v případě protokolu z porady vedoucích delegací na jejich nejbližší poradě nebo na nejbližším zasedání Komise.

 

Článek 15
Rozpočet
(čl.15 Dohody)

 

 1. Rozpočtovým rokem Komise je kalendářní rok.
   
 2. Komise schvaluje jednomyslně rozpočet na následující rok. Návrh rozpočtu vypracovaný vedoucím sekretariátu a schválený prezidentem je delegacím doručen do 31. ledna roku, který předchází rozpočtovému roku, pro který má platit návrh rozpočtu. Dojde-li mezi běžným a následujícím rokem ke změně v předsednictví Komise, musí prezident a vedoucí sekretariátu vypracovat návrh rozpočtu na příští rok v dohodě s vedoucím delegace smluvní strany, která podle čl. 2 následuje v předsednictví.
   
 3. Rozpočet schválený Komisí bude opatřen doložkou, v níž bude uvedeno zasedání Komise, během kterého byl rozpočet schválen. Bude podepsán vedoucím Sekretariátu a prezidentem. Prezident předá delegacím kopii rozpočtu a sdělí jim výši příspěvků, které mají být zaplaceny smluvními stranami podle článku 15 odst. 2 Dohody.
   
 4. Komise může v rámci svých možností cestou nižších výdajů nebo vyšších příjmů vytvořit rezervní fond až do výše 10% celkové částky rozpočtu. Rezervní fond slouží k udržení platební schopnosti Komise v následujícím roce až do obdržení příspěvků, případně splátek smluvních stran.
   
 5. Přebytky po celoročním naplnění rezervního fondu, spolu s ročním zúčtováním za předchozí rok, oznámí prezident delegacím v lednu, a tyto přebytky se odečtou od nejblíže splatného příspěvku.
   
 6. Prostředky rozpočtu je třeba čerpat úsporně a hospodárně. Nesmí se překročit celkový objem rozpočtových výdajů. Jednotlivé položky rozpočtu lze překročit až o 20%, pokud jsou k dispozici nezbytné prostředky ušetřené v ostatních položkách. Osobní výdaje a věcné výdaje nelze vzájemně pokrývat. Bude-li se považovat za nutné překročení o více než 20% jednotlivých položek v rozpočtu nebo pokrytí mezi osobními a věcnými výdaji, předloží prezident příslušný dodatečný návrh změny rozpočtu ke schválení.
   
 7. Z rozpočtu MKOOpZ jsou hrazeny
   
  1. náklady na práce vykonávané v rámci plnění úkolů Komise vyplývajících z Dohody, včetně nákladů na služby, které jsou uvedeny v článku 12 Dohody, o nichž Komise rozhodla, že budou financovány z rozpočtu Komise;
    
  2. nutné organizační resp. administrativní náklady na zasedání Komise a pracovních skupin a podskupin, zejména náklady na zasedací místnost, občerstvení, podklady na jednání a tlumočníky;
    
  3. náklady na činnost sekretariátu;
    
  4. jen výjimečně a na základě samostatného předchozího rozhodnutí Komise operativní náklady na opatření nebo projekty, které vyplývají z odborné činnosti smluvních stran v Komisi a v pracovních skupinách, zejména z činností zaměřených na přípravu usnesení Komise; pokud pracovní skupina předkládá Komisi návrh usnesení, ve kterém se stanoví, že Komise má financovat realizaci usnesení, musí pracovní skupina přiložit k návrhu odhad nákladů, spojených s realizací tohoto usnesení.
    
 8. Náklady svého zastoupení v Komisi a pracovních skupinách nese každá smluvní strana:
   
  1. bez ohledu na to, zda se jedná o delegáty nebo zástupce delegátů ve smyslu článku 5 odst. 1 Dohody, experty ve smyslu článku 5 odst. 2 Dohody, nebo členy pracovních skupin ve smyslu článku 9 odst. 2 Dohody;
    
  2. všechny náklady spojené se zastoupením smluvní strany v Komisi a pracovních skupinách, zejména náklady na dopravu, noclehy a diety; rozhodnutí o tom, v jaké výši budou tyto náklady hrazeny, je interní záležitostí každé smluvní strany.
    
 9. Finanční prostředky, které jsou uvedeny v čl. 15 odstavec 2 věta 1 Dohody, nemohou být vynaloženy na individuální práce nebo opatření jednotlivých smluvních stran. Financování takových prací nebo opatření je vnitřní záležitost každé smluvní strany. Patří sem např. opatření, která musí být provedena na národní úrovni za účelem realizace usnesení Komise.
   
 10. Příspěvky stanovené podle odst. 3 v návaznosti na odst. 5 převedou smluvní strany každoročně do 28. února na účet Komise. Smluvní strany mohou rozdělit příspěvky na dvě splátky. První splátka, kterou je třeba převést do 28. února rozpočtového roku, musí obnášet nejméně 60% splatného příspěvku. Druhá splátka musí být převedena do 30. června rozpočtového roku. Rozdělení příspěvku na dvě splátky musí oznámit delegace při schvalování usnesení o rozpočtu. Pokud ve výjimečných případech bude k zajištění platební schopnosti Komise nutný dřívější převod druhé splátky, celkové nebo její části, vynasnaží se smluvní strany okamžitě patřičně zdůvodněné výzvě prezidenta vyhovět. Pokud dodržení lhůty 28. února je pro některou smluvní stranu nepřijatelné z důvodu interních právních a technických rozpočtových pravidel, prodlužuje se lhůta pro úhradu příspěvků, případně první splátky, do 31. března příslušného rozpočtového roku. O nutnosti uplatnění tohoto prodloužení lhůty musí být Komise informována.
   
 11. Prezident a vedoucí sekretariátu disponují prostředky v míře stanovené rozpočtem; vedoucí sekretariátu na základě plné moci vystavené prezidentem (viz článek 3 odst. 5).
   
 12. Vedoucí delegací jmenují po jednom revizoru účtů na funkční období tří let. Jejich opětovné jmenování nebo dřívější odvolání je přípustné. Vedoucí sekretariátu zpraví o jmenování nebo odvolání revizorů účtů prezidenta a vedoucí ostatních delegací.
   
 13. Revizoři účtů ověří roční zúčtování do konce března následujícího roku. Revizoři účtů předloží Komisi k tomuto termínu písemnou zprávu. Na základě zprávy rozhodne Komise o udělení absolutoria prezidentovi. Na základě svého absolutoria prezident udělí absolutorium vedoucímu sekretariátu. Smluvní strany mohou kdykoli požadovat nahlédnutí do účetních knih, dokladů a důvodových podkladů, buď přímo v sídle sekretariátu nebo si vyžádat jejich zaslání.

 

Článek 16
Účinnost


Tento Jednací řád byl schválen na 15. plenárním zasedání MKOOpZ dne 5.12.2012 a nabývá účinnosti ke dni jeho schválení. Současně se ruší dosavadní Jednací řád. Vyhotovení v polštině, češtině a němčině mají stejnou závaznost.


Schváleno: Prezident MKOOpZ


Poslední aktualizace: 2016.04.26