Informace o MKOOpZ

Historie

 

 

- 1990 -

 

Začátek činnosti Komise sahá do roku 1990, kdy bylo z iniciativy předsedy vlády Polské republiky, Tadeusze Mazowieckého, na konferenci v Ronneby (Švédsko) ve dnech 2.-3. září přijato Prohlášení o Baltském moři. V té době přijala polská strana kroky směřující ke zřízení Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním, která podle vzoru Rýnské komise měla přispět k očištění vod Odry a jejích přítoků a koordinovat mezinárodní aktivity tří zemí: Polské republiky, České republiky a Spolkové republiky Německo s účastí Evropské unie. Kromě toho měla být tato iniciativa významnou institucionální součástí programu pro ochranu mořského prostředí oblasti Baltského moře, přijatého těmito státy o dva roky později, v roce 1992.


- 1991 -

 

Na pozvání ministra ochrany životního prostředí Polské republiky Macieje Władysława Nowického došlo ve dnech 29.-30. ledna 1991 ve Vratislavi (Wrocław) k uspořádání prvního setkání expertů ve věci sestavení MKOOpZ.


- 1991-1993 -


Na přelomu těchto let se konalo 9 vyjednávacích kol, na kterých bylo dohodnuto společné znění Dohody o MKOOpZ.


- 1995 -

 

Ve dnech 6.-9. listopadu 1995 se ve Vratislavi (Wrocław) konalo další setkání expertů, na kterém proběhlo zpracování konečného znění a sjednocení obsahu Dohody o MKOOpZ ve třech jazykových verzích: české, polské a německé.


- 1996 -

 

Během 1. zasedání Prozatímní mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním ve dnech 11.-12. dubna 1996 byla podepsána Dohoda o MKOOpZ a Prohlášení signatářů Dohody o MKOOpZ, která umožnila zahájení činnosti MKOOpZ na principu prozatímní komise. Během zasedání byl pan Leszek Bagiński zvolen do funkce prezidenta Prozatímní MKOOpZ a byly zřízeny první tři pracovní skupiny:


Pracovní skupina 1 Akční program – vedení bylo pověřeno Polské republice;
Pracovní skupina 2 Mimořádná znečištění – vedení bylo pověřeno České republice;
Pracovní skupina 3 Právní a organizační otázky - vedení bylo pověřeno Spolkové republice Německo.


Sekretariát byl umístěn ve Vratislavi (Wrocław), ul. Norwida 34. O dva měsíce později, dne 27. června 1996 byl jako první vedoucí sekretariátu MKOOpZ jmenován pan Alfred Dubicki.


- 1997 -

 

Po červencových povodních v povodí Odry uspořádala MKOOpZ ve dnech 1.-2. září 1997 své mimořádné jednání. Výsledkem jednání bylo zřízení pracovní skupiny 4 „Povodeň”, jejímž prvním úkolem bylo zpracování společné zprávy „Povodeň 1997 - povodí Odry”. Tyto práce probíhaly téměř dva roky a tento dokument byl následně zveřejněn ve třech jazykových verzích v roce 1999.

Ve dnech 4.-5. listopadu 1997 byla MKOOpZ spolupořadatelem mezinárodní konference „Odra – šance a výzvy ve světle evropských zkušenosti”, která se konala ve Vratislavi (Wrocław). 


- 1999 -

 

Ve dnech 15.-16. března 1999 se konalo 3. zasedání PMKOOpZ, kdy byla zřízena další pracovní skupina „Ekologie”. V roce 1999 došlo ke změně prezidenta Komise – novým prezidentem se stal pan Radosław Gawlik.

Na základě ukončení procesu ratifikace ve všech smluvních zemích Dohody o MKOOpZ vstoupila dohoda v platnost dne 28. dubna 1999.

Ve dnech 22.-23. července 1999 bylo schváleno pověření prvního předsednictví v MKOOpZ v období od 28.4.1999 do 31.12.2001 polské straně. Všech pět dříve sestavených pracovních skupin zahájilo oficiální činnost ke dni 1. září 1999.

Dovršením těchto všech událostí byla 1. konference ministrů ochrany životního prostředí o MKOOpZ, která se uskutečnila ve Vratislavi (Wrocław) ve dnech 2.-3. prosince 1999. Účastníci této konference přijali komisí zpracovaný: „Program naléhavých opatření zaměřených na ochranu řeky Odry před znečištěním 1997-2002” a „Společnou strategii a zásady ochrany před povodněmi v povodí Odry”. Tyto dokumenty byly rovněž zveřejněny jako publikace MKOOpZ.


- 2000 -

 

Ke dni 1. února 2000 získal sekretariát MKOOpZ status stálého sekretariátu. Jeho novým vedoucím se stal pan Hartmut Müller a dne 11. dubna 2000 bylo schváleno logo MKOOpZ, které se stalo identifikačním znakem Komise.

4. srpna 2000 by na základě rozhodnutí ministra životního prostředí Polské republiky funkcí prezidenta Komise za polskou delegaci pověřen pan Janusz Zaleski.


- 2001 -

 

Následující rok přinesl další změny. Ve dnech 5.-6. března 2001 byl novým vedoucím sekretariátu jmenován pan Leopold Zubek. Současně byla zřízena další pracovní skupina 6, které byla pověřena koordinace zavádění Rámcové směrnice o vodní politice.

Na konci roku, dne 13. listopadu 2001, jmenoval ministr životního prostředí České republiky do funkce prezidenta MKOOpZ pana Jaroslava Kinkora.


- 2002 -

 

Česká delegace oficiálně převzala dne 21. ledna 2002 předsednictví v Komisi na období 2002-2004. 8. května 2002 získala MKOOpZ souhlas všech smluvních stran k plnění koordinační úlohy v procesu zavádění Rámcové směrnice o vodní politice na území mezinárodního povodí Odry a ve dnech 2.-3. září 2002 byl ve Vratislavi uspořádán workshop věnovaný této koordinaci. Tato událost byla začátkem organizačních změn v MKOOpZ, jejichž cílem bylo přizpůsobení struktury MKOOpZ požadavkům realizace této směrnice.

5. listopadu 2002 byl v písemném řízení schválen Jednací řád MKOOpZ a Zásady udělení statutu pozorovatele u Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním pro mezinárodní a národní organizace. V důsledku toho získaly ve dnech 12.-13. prosince 2002 statut pozorovatele organizace WWF a Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland.


- 2003 -

 

Na jednání MKOOpZ ve dnech 4. – 5. prosince 2003 schválila Komise první návrh Zprávy 2004 a strukturu Zprávy 2005. Dále byly schváleny mandáty nových pracovních skupin, podskupin a skupin ad hoc a byli jmenováni předsedové těchto skupin a jejich zástupci v této nové organizační struktuře MKOOpZ, která vstoupila v platnost 1. února 2003.


- 2004 -

 

Od 1. května 2004 se Polská republika a Česká republika staly členskými státy Evropské unie, a tím se celé povodí Odry začlenilo do území Evropského společenství.

Tento rok byl také prvním rokem, kdy bylo nutné zpracovat zprávu podle harmonogramu zavádění Rámcové směrnice o vodní politice. V červnu 2004 MKOOpZ ukončila a předala smluvním stranám Zprávu 2004 za mezinárodní oblast povodí Odry, kterou měly členské státy EU zpracovat pro všechny mezinárodní oblasti povodí a předat Evropské komisi.


- 2005 -

 

Ve dnech 13.-14. ledna 2005 se uskutečnilo předání předsednictví v Komisi mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. Novým prezidentem MKOOpZ se stal pan Thomas Stratenwerth. Nebyla to však jediná významná událost v tomto roce. V březnu 2005 MKOOpZ ukončila a předala smluvním stranám Zprávu 2005, která zahrnovala mj. charakteristiku oblasti povodí.
 

11. května 2005 byl projednán návrh nové struktury MKOOpZ, byly stanoveny úkoly pro jednotlivé pracovní skupiny, bylo určeno složení těchto skupin a rozhodovací postup. Ve dnech 15.-16. prosince 2005 schválila Komise mandáty všech pracovních skupin a podskupin v nové organizační struktuře MKOOpZ.

Začátkem prosince 2005 byla MKOOpZ informována o vypovězení Dohody o MKOOpZ Evropskou komisí. Po vstupu Polské republiky a České republiky do Evropské unie se celé povodí Odry nachází na území Evropského společenství, a proto se úloha EU, jako smluvní strany v Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním, stala neopodstatněná. V důsledku toho vznikla nutnost upravit znění dohody. V souladu s tímto rozhodnutím Rady Evropské unie uložila Komise koncem roku 2006 vedoucím delegací, aby zpracovali návrh „Dohody o změně Dohody o MKOOpZ”.


- 2006 -

 

V tomto roce došlo ke dvěma změnám na sekretariátu MKOOpZ. Ke dni 1. května 2006 byl novým vedoucím sekretariátu jmenován pan Piotr Barański a dne 20. června 2006 byla podepsána nájemní smlouva na nové sídlo sekretariátu MKOOpZ, ul. M. Curie-Skłodowskiej 1 ve Vratislavi (Wrocław).


- 2007 -

 

V březnu 2007 předala MKOOpZ smluvním stranám Zprávu 2007, zpracovanou dle požadavků Evropské komise, týkající se monitoringu vod v mezinárodní oblasti povodí Odry. Tím byla také ukončena další etapa realizace Rámcové směrnice o vodní politice v povodí Odry. Dne 23. října 2007 vstoupila v platnost další směrnice EU, týkající se ochrany před povodněmi. Rozhodnutím MKOOpZ byla koordinací zavádění této směrnice pověřena pracovní skupina G2 „Povodeň”.
 

Ve dnech 6.-7. listopadu 2007 uspořádala MKOOpZ ve Vratislavi mezinárodní konferenci „ZAVÁDĚNÍ RÁMCOVÉ SMĚRNICE O VODNÍ POLITICE V POVODÍ ODRY“, spolufinancovanou Vojvodským fondem ochrany životního prostředí a vodního hospodářství ve Vratislavi (Wrocław). Cílem konference byla výměna zkušeností a seznámení s průběhem prací na realizaci Rámcové směrnice o vodní politice v členských státech MKOOpZ.
 

11. prosince 2007 schválila Komise všechny tři jazykové verze nové „Dohody o změně Dohody o MKOOpZ” a uložila všem delegacím, aby zajistily oficiální podepsání a ratifikaci této smlouvy vládami členských států MKOOpZ.

Téhož dne se na Generálním konzulátu Spolkové republiky Německo ve Vratislavi (Wrocław) konalo oficiální předání předsednictví v MKOOpZ mezi Spolkovou republikou Německo a Polskou republikou na další tříleté období. Novým prezidentem byl jmenován pan Mariusz Gajda.


- 2008 -

 

9. ledna 2008 byl na základě rozhodnutí ministra životního prostředí Polské republiky jmenován do funkce prezidenta MKOOpZ pan Janusz Zaleski, který tuto funkci zastával již podruhé.
 

O měsíc později, ve dnech 7.-8. února 2008, se uskutečnila jubilejní 10. porada revizorů účtů, která byla ukončena pozitivním výsledkem revize výdajů MKOOpZ za rok 2007. Revizi účtů MKOOpZ prováděli finanční revizoři jmenování ministry životního prostředí Polské republiky, České republiky a Spolkové republiky Německo. Za polskou stranu tuto funkci již deset let plní pan Andrzej Żyłajtys, náměstek předsedy představenstva Vojvodského fondu ochrany životního prostředí a vodního hospodářství ve Vratislavi, za českou stranu paní Marta Jelínková, vedoucí samostatného oddělení zahraničního protokolu Ministerstva životního prostředí České republiky a za německou stranu paní Ina Lück, úřední radová ve Spolkovém ministerstvu životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti v Bonnu. V rámci provedené revize účetnictví MKOOpZ nezjistili revizoři účtů žádné nesrovnalosti v účetních knihách a potvrdili hospodárné využití finančních prostředků Komise v roce 2007.

Na 13. poradě vedoucích delegací dne 25. června 2008 došlo v sídle sekretariátu k oficiálnímu podpisu „Dohody o změně Dohody o MKOOpZ". V přítomnosti zástupkyně Depozitáře dohody, paní Breedy Foody (Evropská komise), byla tato dohoda podepsána za polskou delegaci panem Andrzejem Sadurskim a za německou delegaci paní Heide Jekel a panem Michaelem Morgensternem.

Za českou delegaci podepsal tento dokument v Bruselu dne 27. listopadu 2008 pan Karel Bláha. Depozitáře dohody zastupovala paní Ida Jacobsen.

Byla to další významná událost v dosavadní, více než desetileté historii Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním.

 

- 2009 -

 

1. května 2009 byla prodloužena pracovní smlouva s panem Piotrem Barańskim, na jejímž základě plnil funkci vedoucího sekretariátu MKOOpZ do 1. května 2012.
 

Koncem roku uspořádal sekretariát MKOOpZ výtvarnou soutěž „Řeka očima dítěte”, která proběhla nejprve v Polsku. Pro účast ve výtvarné soutěži vyly náhodně vybrány základní školy z Dolnoslezského vojvodství. Ze zaslaných výtvarných prací, znázorňujících řeku Odru, vybrala porota  12 prací, které byly poté publikovány v podobě kalendáře. V následujících letech proběhla výtvarná soutěž v České republice a ve Spolkové republice Německo.

 

V roce 2009 byl zpracován Mezinárodní varovný a poplachový plán Odry. Tento plán tvoří základ pro účinné zdolávání havárií a včasné varování obyvatel v celém povodí Odry.

 

- 2010 -

 

13. ledna 2010 převzal pan Václav Dvořák po paní Veronice Jáglové funkci vedoucího české delegace v MKOOpZ.
 

Podle požadavků Evropské komise zakončila MKOOpZ v březnu práce na Plánu mezinárodní oblasti povodí Odry (Zpráva 2009), který byl poté předán smluvním stranám.
 

7. prosince 2010 se na sekretariátu MKOOpZ ve Vratislavi konalo oficiální předání předsednictví v Komisi na další tříleté období mezi Polskou republikou a Českou republikou. Od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 zastával funkci prezidenta Komise pan Pavel Punčochář.

 

- 2011 -

 

Polská republika, Česká republika a Spolková republika Německo ratifikovaly upravenou Dohodu o změně Dohody o MKOOpZ, která vstoupila v platnost 14. ledna 2011.
 

Ve dnech 21. – 22. června 2011 uspořádala MKOOpZ ve Vratislavi konferenci „Budoucí požadavky

na zvládání povodňových rizik a trvale udržitelné hospodaření s vodou v povodí Odry”.
 

14. ledna 2011 převzal pan Janusz Wiśniewski po paní Adrianě Dembowské funkci vedoucího polské delegace v MKOOpZ.


- 2012 -

 

1. května 2012 byla prodloužena pracovní smlouva s panem Piotrem Barańskim, na jejímž základě bude plnit funkci vedoucího sekretariátu MKOOpZ do 30. dubna 2015.
 

V prvním pololetí 2012 zakončila MKOOpZ práce na Předběžném vyhodnocení povodňových rizik. Dokument zpracovaný v souladu s požadavky Povodňové směrnice byl zveřejněn na internetové stránce MKOOpZ.
 

V polovině roku byly  zahájeny práce na realizaci projektu „Modelování emisí živin pro mezinárodní oblast povodí Odry z bodových zdrojů a různých difúzních zdrojů pro historické, současné i budoucí velikosti emisí živin”.
 

V MKOOpZ vznikla také koncepce čtyřech komiksových postaviček (rybka Anna, želva Václav, kormorán Felix, komár Klaus), které mají dětem přiblížit tématiku související s povodím Odry.

 

- 2013 -

 

Sekretariát MKOOpZ od začátku roku  koordinoval a kontroloval  průběh prací na realizaci  úkolu „Modelování emisí živin pro mezinárodní oblast povodí Odry z bodových zdrojů a různých difúzních zdrojů pro historické, současné i budoucí velikosti emisí živin”.
 

MKOOpZ zřídila na své internetové stránce záložku pro děti. Podobizny čtyř komiksových postaviček se objevily rovněž ve vydaném kalendáři na rok 2014.
 

V listopadu se konalo slavnostní předání předsednictví v MKOOpZ mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo.

Koncem roku se konal workshop „Ochrana před povodněmi v povodí Odry”, jejímž pořadatelem byla MKOOpZ. Hlavním cílem workshopu byla výměna a prezentace informací o stavu zavádění Povodňové směrnice a široce chápaných aktivit v oblasti ochrany před povodněmi.
 

V prosinci byla na internetové stránce MKOOpZ zprovozněna interaktivní mapa povodí Odry, která tvoří platformu zpřístupňující jednotným způsobem národní mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik, které zpracovaly Polská republika, Česká republik a Spolková republika Německo.

 

- 2014 -


Začátkem roku 2014 převzala funkci prezidentky Komise paní Heide Jekel ze Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody, stavebnictví a bezpečnosti reaktorů.

 

Byla rovněž dokončena aktualizace Mezinárodního varovného a poplachového plánu Odry. Ten je potřebný pro zachování dobré kvality vod v povodí Odry.

 

24. a 25. června se v rámci činnosti pracovní podskupiny GM „Monitoring” konal workshop věnovaný složce biologické kvality „makrofyta/fytobentos”. Jeho cílem byla výměna informací o metodách odběru a hodnocení vzorků v jednotlivých zemích. V rámci workshopu se konal odběr vzorků v terénu, byla zkoumána kvalita vody řeky Oławy podle požadavků Rámcové směrnice o vodách.

 

Ve dnech 26.-27. srpna se v sídle sekretariátu MKOOpZ konalo setkání vedoucích sekretariátů mezinárodních říčních komisí. Na pozvání vedoucího sekretariátu MKOOpZ se setkání zúčastnili vedoucí sekretariátů mezinárodních komisí pro ochranu Mosely a Sáry, Sávy, Šeldy, Mázy, Labe, Rýnu a Dunaje. Během setkání byly mj. projednávány otázky zavádění Povodňové směrnice v mezinárodních oblastech povodí a problematika emisí živin v povodích. Druhý den při projížďce lodí po Odře měli účastníci setkání možnost seznámit se s pokrokem prací na modernizaci Vratislavského vodního uzlu.

 

V říjnu byly zakončeny práce na modelování vnosu živin v mezinárodní oblasti povodí Odry, které byly prováděny v souvislosti se zaváděním Rámcové směrnice o vodách. V rámci projektu MONERIS byly na základě vnosu z bodových a difúzních zdrojů stanoveny změny emisí živin od roku 2000 do roku 2021.

 

- 2015 -

 

V roce 2015 byl úspěšně zpracován Plán pro zvládání povodňových rizik v mezinárodní oblasti povodí Odry. Je to jeden z plánovacích dokumentů vyžadovaných Povodňovou směrnicí, který obsahuje popis cílů zvládání povodňových rizik a katalog opatření k jejich dosažení. PZPR byl zveřejněn na internetové stránce MKOOpZ, byla vydána rovněž tištěná verze v nákladu několika set kusů ve třech jazykových verzích. V tom stejném roce byl finálně zpracován Havarijní plán Odry. Spolu s Mezinárodním varovných a poplachovým plánem odpovídají požadavkům Rámcové směrnice o vodách v oblasti předcházení havarijnímu znečištění. Náplní Havarijního plánu je přehled nejvýznamnějších aspektů zdolávání havárií, aby bylo možné omezit jejich eventuální výskyt.

 

V témže roce byla také dokončena aktualizace Plánu mezinárodní oblasti povodí Odry na plánovací období 2016-2021.

 

Ve dnech 25.-26. listopadu pořádala MKOOpZ seminář „Zavádění Rámcové směrnice o vodách a Povodňové směrnice v mezinárodní oblasti povodí Odry”. Jeho cílem byla výměna zkušeností a postupů v oblasti zavádění obou směrnic v povodí Odry na území Polska, Německa a České republiky. Kromě toho byly diskutovány také otázky přeshraniční spolupráce v oblasti zvládání povodní a příklady účinné mezinárodní spolupráce v rámci MKOOpZ.

 

V tom roce došlo také ke zprovoznění GeoPortálu MKOOpZ. Je v něm prezentován jednak všeobecný obsah, jako jsou formy pokryvu terénu, města nebo komunikační sítě, ale především jsou prezentována prostorová data týkající se činnosti MKOOpZ, jako např. mezinárodní oblast povodí Odry, monitorovací místa nebo aspekty obsažené v Plánu pro zvládání povodňových rizik a Plánu mezinárodní oblasti povodí Odry.

 

- 2016 -

 

Ve dnech 10.-12. května 2016 se ve Vratislavi konal workshop „Ochrana před povodněmi v povodí Odry”. Cílem tohoto workshopu byla výměna informací na téma opatření sloužících zlepšení ochrany před povodněmi, předcházení následkům sucha a hydraulického modelování.

 

V rámci činnosti pracovní podskupiny GM „Monitoring” se ve dnech 15.-16. září v Ostravě konal workshop věnovaný složce biologické kvality „ichtyofauna”. Mezinárodní skupina odborníků se zúčastnila teoretické části, kde experti ze tří zemí prezentovali metody odběru vzorků a vyhodnocení ichtyofauny, a praktické části, během níž byly odebírány vzorky z řeky Olše. Účastníci workshopu měli rovněž příležitost prohlédnout si nově vybudovaný rybí přechod na Odře.

 

Velký ohlas měla oslava 20. výročí MKOOpZ, uspořádaná 24. listopadu v hotelu Tumski ve Vratislavi. Význam oslav byl zdůrazněn i pozváním náměstka ministra životního prostředí Mariusze Gajdy, generální konzulky Spolkové republiky Německo ve Vratislavi Elisabeth Wolbers, zástupce ředitele Oddělení vodních zdrojů na Ministerstvu životního prostředí Joanny Kopczyńské a zástupců ministerstev a příslušných úřadů pro vodní hospodářství z Německa, České republiky a Polska. Při té příležitosti, po třech letech předsednictví Spolkové republiky Německo v MKOOpZ, se konalo oficiální předání předsednictví Polské republice na období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2019. Předsednictví převzala paní Iwona Koza, úřadující prezidentka Státní správy vodního hospodářství (KZGW).

 

- 2017 -

 

V rámci GeoPortálu MKOOpZ byl zaveden modul IMS-Odra, který prezentuje mezinárodní měřicí místa včetně výsledů měření fyzikálně chemických a biologických ukazatelů v mezinárodní oblasti povodí Odry.

 

Ve dnech 4. a 5. září 2017 byla pod vedením pracovní skupiny G3 „Havarijní znečištění” organizovaná akce zaměřená na mezinárodní koordinaci činností v havarijních situacích. Skládala se z havarijního cvičení u obce Ratzdorf, cvičení předávání hlášení o haváriích mezi Mezinárodními hlavními varovnými centrálami v Eisenhüttenstadt a mezinárodního workshopu věnovaného tématice záchytu hasebních vod ve Słubicích. Cvičení i workshop se těšily velkému zájmu všech účastníků, kteří velmi pozitivně hodnotili kvalitu celé akce a perfektní organizaci ze strany sekretariátu MKOOpZ.

 

- 2018 -


V roce 2018 byly pořádány až tři workshopy, o které byl velký zájem.

 

První workshop se uskutečnil ve dnech 5. - 6. 6. 2018 ve Vratislavi. Pořádala jej pracovní skupina G5 „Správa dat“ Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ). Průvodním tématem konference byla problematika GIS. První den workshopu byl věnován geoportálům, druhého dne konání workshopu byla pozornost zaměřena na problematiku využití satelitních dat. Byl to první takový workshop a zúčastnili se jej zástupci úřadů, institucí a firem zabývajících se řešením problematiky GIS ze všech tří zemí v povodí Odry.

 

Následující workshop proběhl ve dnech 3. - 4. 9. 2018 ve Vratislavi. Workshop s názvem: "Vzorkování a hodnocení fytoplanktonu v mezinárodní oblasti povodí Odry“ uspořádala pracovní podskupina GM „Monitoring“ MKOOpZ. Byl on rozdělen na teoretickou část, během níž přednášející představili své prezentace, a praktickou část, kdy byly odebírány vzorky vody z řeky Odry. Workshopu se zúčastnilo přibližně 30 osob, včetně členů pracovní podskupiny GM „Monitoring” MKOOpZ, zástupců příslušných institucí v povodí Odry z České republiky, Polské republiky a Spolkové republiky Německo, jak rovněž národních expertů.

 

Poslední workshop s názvem: „Morfologické změny povrchových vod a zachování a obnovení migrační průchodnosti v mezinárodní oblasti povodí Odry“ se konal ve dnech 28. - 29. 11. 2018 ve Vratislavi. Byl on pořádán pracovní podskupinou GP „Plánování v oblasti vod/RBMP“ MKOOpZ. Čtrnáct přednášejících prezentovalo své příspěvky pro více než 60 posluchačů, mezi nimiž byli rovněž členové pracovních skupin GP, G1 a GM MKOOpZ, zástupci příslušných orgánů v povodí Odry z České republiky, Polské republiky a Spolkové republiky Německo, a také národní experti.

 

Kromě workshopů byly také v roce 2018 ukončeny práce na aktualizaci následujících textů: „Koncepce zavádění směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (Povodňová směrnice)“ a „Předběžné vyhodnocení povodňových rizik v MOPO“. Tyto dokumenty byly zveřejněny na stránkách MKOOpZ.

 

V roce 2018 došlo také k personální změně na pozici prezidentky Komise. Dne 29. 3. 2018 paní Joanna Kopczyńska oficiálně zastoupila paní Iwonu Koza.

 

- 2019 -


Pracovní skupina G1 „WFD“ Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním zřídila v roce 2019 expertní skupinu ad hoc „Nutrienty“, která byla pověřena řešením problematiky živin v povodí Odry.

 

V rámci podskupiny GM a skupiny G5 byly v roce 2019 provedeny práce související s rozšířením modulu IMS-Odra. Díky použití přídavných filtrů je možné jednotlivé parametry seskupovat (toto platí zejména pro biologické a fyzikálně-chemické parametry).

 

Ve dnech 2. - 3. 4. 2019 se ve Vratislavi konal workshop věnovaný otázkám předběžného vyhodnocení povodňových rizik a aktualizaci map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik v mezinárodní oblasti povodí Odry. Workshop se konal pod názvem „Předběžné vyhodnocení povodňových rizik, mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik v mezinárodní oblasti povodí Odry“. O workshop byl velký zájem. Zúčastnilo se ho více než 50 osob. Kromě členů pracovní skupiny G2 „Povodeň“ MKOOpZ byli přítomni také zástupci institucí, které se zabývají široce chápaným vodním hospodářstvím v povodí Odry z Polské republiky, Spolkové republiky Německo a České republiky. Workshopu se zúčastnili také odborníci zabývající se protipovodňovou ochranou, a k tomuto účelu používanými daty GIS.

 

Koncem roku, dne 14. listopadu, proběhlo v rámci 22. plenárního zasedání MKOOpZ v sídle sekretariátu MKOOpZ ve Vratislavi předání předsednictví v MKOOpZ mezi Polskou republikou a Českou republikou. Slavnostní předání předsednictví proběhlo mezi paní Joannou Kopczyńskou, současnou prezidentkou MKOOpZ, a panem Danielem Pokorným, budoucím prezidentem MKOOpZ, který byl dne 13. 9. 2019 v rámci české delegace v MKOOpZ jmenován do této funkce ministrem životního prostředí ČR Richardem Brabcem.

 

- 2020 -


Bylo to jedno z nejtěžších období činnosti Komise jako celku, stejně tak i sekretariátu MKOOpZ. Kvůli pandemii Covid-19 probíhala od března veškerá spolupráce pouze korespondenčně, některá setkání plánovaná na březen, duben a květen byla zrušena. Pouze 25. porada vedoucích delegací MKOOpZ se uskutečnila korespondenční cestou. Sekretariát MKOOpZ nepřetržitě koordinoval úkoly pracovních skupin MKOOpZ a byl v neustálém spojení s prezidentem MKOOpZ a s vedoucími delegací MKOOpZ. Nutnost přizpůsobit se novým pracovním podmínkám znamenala, že sekretariát MKOOpZ v druhé polovině roku zavedl taková technická řešení, která umožnila uspořádat zasedání pracovních skupin a podskupin v online formátu. Tato forma spolupráce se osvědčila a byla přijata pozitivně všemi členy delegací. Díky tomuto řešení bylo možno uspořádat 23. plenární zasedání v online formátu.

 

- 2021 -


Přetrvávající opatření proti šíření onemocnění Covid-19 donutily MKOOpZ vést porady nadále v online podobě. Neovlivnilo to však plnění časového plánu a harmonogramu práce MKOOpZ.

 

Začátkem roku byl vypracován návrh druhé aktualizace Plánu mezinárodní oblasti povodí Odry (druhá aktualizace Plánu MOPO) a návrh první aktualizace Plánu pro zvládání povodňových rizik (aktualizace PpZPR) v mezinárodní oblast povodí Odry, plánovací cyklus 2022-2027. V rámci veřejné konzultace byly v březnu oba tyto návrhy zveřejněny na internetové stránce MKOOpZ.

 

Ve dnech 8. - 9. 6. 2021 uspořádala MKOOpZ konferenci s názvem „Implementace Rámcové směrnice o vodách a Povodňové směrnice v mezinárodní oblasti povodí Odry” (konference 2021). Hlavním tématem této akce bylo vypracování návrhu druhé aktualizace Plánu MOPO a aktualizace PpZPR v MOPO. Ze speciálně pro tento účel připraveného studia byla konference streamovaná ve třech jazycích živě. Moderátoři jednotlivých tematických bloků a část řečníků byla přítomná fyzicky ve studiu. Ostatní řečníci a účastníci (téměř 200 osob každého dne) se zúčastnila online. Po každém bloku přednášející odpovídali na otázky položené účastníky konference na chatu. Byla to první konference MKOOpZ uspořádána v takovém formátu. Celá událost byla velkou organizační výzvou. Během své 26. porady vyjádřili vedoucí delegací MKOOpZ spokojenost s průběhem a organizací konference. Rovněž zdůraznili jak vysokou úroveň technického zabezpečení konference, tak i vynikající vizuální zpracování.

 

24. plenární zasedání MKOOpZ se konalo ve dnech 2. - 3. 12. 2021. Kromě shrnutí práce Komise v roce 2021 byly také stanoveny její úkoly pro rok 2022 (tisková zpráva 3. 12. 2021). Komise schválila ustavení nové ad hoc pracovní podskupiny „Hornictví”, jejíž cílem bude aktualizace „Strategie naplnění společných cílů pro významné problémy hospodaření s vodou v mezinárodní oblasti povodí Odry” o nově identifikovaný problém hospodaření s vodou nadregionální povahy, čímž jsou nepříznivé dopady na životní prostředí následkem aktivní a bývalé těžby hnědého uhlí, zvláště na podzemní vody. Toto zasedání se poprvé uskutečnilo v hybridním formátu, tj. část účastníků se zúčastnila prezenčně a část online.

 


Poslední aktualizace: 2013.11.28